zegel
Vanuit de kerkenraad

 

Visie

We willen als gemeente een gemeenschap zijn. Daarom behoort pastoraat tot onze kerntaken.

Pastoraat betekent omzien naar elkaar. Het is een taak van de hele gemeente.

Wij zijn elkaars broers en zussen in Jezus Christus en vormen samen één familie.

Huidige situatie

Via de mededelingen in de kerk, de zondagsbrief, de Ringsproak en de website blijven we als gemeente van elkaars wel en wee op de hoogte. We moedigen mensen aan om aandacht aan elkaar te geven en niet bang te zijn navraag te doen. Het is belangrijk dat mensen niet vergeten raken.

Allereerst dus is pastoraat een taak van de gemeente.

Daarnaast is er een bezoekgroep, die valt onder de ouderling die pastoraat als hoofdopdracht heeft.

Deze bezoekgroep heeft een vast adressenbestand.

Eén maal per jaar is er een vergadering van deze groep.

Er is een bloemendienst, die de bloemen uit de dienst als groet van de gemeente bij zieken, jarigen of nieuwingekomenen bezorgt. Nieuwingekomenen ontvangen een brief met informatie over de gemeente en worden, bij belangstelling, bezocht door een vrijwilligster van de gemeente. Daarna krijgen ze bezoek van de predikant. Die bezoekt ook nieuwe gezichten in de gemeente.

Verder valt het pastoraat toe aan de predikant en de ouderlingen. Binnen het consistorie is er in januari 2013 één persoon die bezoekend ouderling is. De andere ouderlingen helpen mee met incidenteel bezoekwerk, bijv. bij doopgesprekken.

Onder de taak van de ouderlingen valt ook het begeleiden van begrafenissen. Er is nu een ouderling voor deze specifieke taak.

De hoofdtaak van de predikant binnen het pastoraat is crisispastoraat. Uit dat crisispastoraat vloeit vaak ander pastoraat voort: het bezoeken van nabestaanden, van gemeenteleden die uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Bijzondere aandacht hebben de langdurig zieken.

Daarnaast is er het gewone pastoraat. Daarbinnen hebben ouderen bijzondere aandacht. 80-plussers worden één maal per jaar bezocht, bij voorkeur rond een belangrijke datum in hun leven.

Bij de planning van bezoeken helpt zonodig een vrijwilligster uit de gemeente.


Naar de toekomst toe

-Het zou goed zijn als het consistorie secretarieel ondersteund zou worden. Ook het scribaat is ondertussen een taak van de ouderlingen geworden, omdat er geen scriba is.

We zoeken hier naar een oplossing.

-Het motiveren, stimuleren en activeren van alle gemeenteleden in het pastoraat, namelijk in het uitdragen van de basisgedachte van het pastoraat: naar elkaar omzien en steunen in diverse levenssituaties, vinden we belangrijk.

 

 

Eredienst: kerkdiensten

Visie

De kerkdiensten vormen het hart van onze gemeente. Hierin komen we samen rondom het Woord, om te luisteren,
te zingen , te bidden en te vieren. Om God te danken en te loven. Maar ook om elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien, in navolging van Jezus.

We gedenken Zijn leven, sterven en opstanding in het delen van het Heilige Avondmaal.

Huidige invulling diensten

Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur. De dienst heeft een vaste orde. Na votum en grote bidden en zingen we het kyriegebed, gevolgd door een loflied. In de advent en de veertigdagentijd ontbreekt dit. Na het gebed om de opening van het Woord lezen we de Bijbel in de Nieuwe Vertaling (NBV).

In de diensten met de eigen voorganger lezen lectoren de Bijbelteksten. We volgen meestal het oecumenisch leesrooster. Hier kan van afgeweken worden door gastpredikanten en door de eigen predikant.

Na de verkondiging en het antwoordlied volgen het dankgebed, de voorbeden, het stil gebed en het Onze Vader. Gemeenteleden kunnen voorbedes aanvragen. Ook de diaconie kan aandeel hebben in de voorbedes. Daarna worden de gaven ingezameld, in twee rondgangen, voor de diaconie en voor de kerk. Na het slotlied volgt de zegen. Er is een uitgangscollecte.

Extra diensten

Naast de zondagse eredienst worden er diensten gehouden op kerstavond en kerstmorgen, op ouderjaarsavond, in de stille week en met Pasen en Pinksteren.

De hemelvaartsviering vindt gezamenlijk plaats met de omliggende gemeentes.

 

Bijzondere diensten

Van bovenstaande orde kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Onze liturgie is niet dwingend. We voelen ons als kerkenraad vrij om bijzondere diensten te organiseren die een bepaald doel dienen (jubileumdiensten, benefietdiensten, musicaldiensten).

Daarnaast zijn er oecumenische diensten, doopdiensten en Avondmaalsdiensten (5 maal per jaar).  Het Avondmaal wordt in de zomer lopend gevierd en in de winter zittend en staand.

Er zijn verschillende oecumenische vieringen in den Oostenborgh en in het Fransiscus.

Gasten

Omdat onze kerkdiensten bezocht worden door veel vakantiegangers, hebben we een welkomstgroep, die de kerkgangers begroet bij de ingang. Na de dienst is er de meeste zondagen gelegenheid voor gemeenteleden en gasten koffie te drinken en met elkaar in gesprek te raken in Ons Gebouw.

Mensen, die aan huis gebonden zijn, kunnen sinds 2012 de diensten thuis beluisteren via de kerkradio. Zij kunnen na Avondmaalsdiensten op aanvraag thuis het Heilig Avondmaal vieren. Voor slechthorenden is er een ringleiding.

Naar de toekomst toe

We willen vermeerd gezongen responsies invoeren. Op dit moment zoeken we een goede responsie ter afsluiting van de collecte.

In de groene periodes zal vanaf 2013 ook 'preken rond een thema' mogelijk zijn: een serie preken over een bepaald Bijbels thema of een bepaalde Bijbelse persoon.

Eredienst: kerkmuziek

Visie

Muziek spreekt tot het hart van de mens. Daarom hechten wij veel waarde aan goede kerkmuziek, uit verschillende muziekstromingen.

Huidige situatie

De piano is vervangen door een vleugel. Het liturgisch centrum is vergroot, ook om meer ruimte te hebben voor koren en bands. Het 18e eeuwse orgel wordt goed onderhouden.

We hebben een vaste organist, geschoold op het conservatorium, met een vaste vervanging.

Daarnaast zingt het koor Ootmusica met christelijke feestdagen.

Sinds mei 2013 hebben wij het nieuwe liedboek in gebruik genomen.

Naar de toekomst toe

Muziek is voor moderne mensen belangrijk. Daarom willen we als kerkenraad ruimte geven voor verschillende muziekvormen, om verschillende leeftijden aan te spreken.

 

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

kerkelijke gemeente te Ootmarsum

Inhoud
Paragraaf Inhoud
   
1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen

7

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

   

Vaststelling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op …31 mei 2017

en is vanaf … 1 juni 2017 geldig.

 

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad

Ordinantietekst (A, uniform)

Ord. 4, art. 6

1.   Elke gemeente heeft een kerkenraad.

2.   De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.

  1. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.

3.a In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen   die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting.

  1. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.
  2. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.

6.   De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.

7.   De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.

 

Overige artikelen

 

1.1. Aantal ambtsdragers (B, verplichte keuze)

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

  Invullen:

verplicht minimum

(Ord. 4-6-3)

Òf
predikant 1 1  
ouderlingen 3 2  
ouderlingen-kerkrentmeester 2 2 2 *
diakenen 3 3  
Predikanten met een bijzondere opdracht 0 0  
       
Totaal 9 8 9

*: het aantal met een * geldt  ingeval er geen kerkrentmeesters zijn die geen ouderling zijn (dus als alle kerkrentmeesters ook ouderling zijn) . Zie toelichting.

 

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers - algemeen

Ordinantietekst (A, uniform)

 

Ord. 3, art. 2.    De verkiezingsregeling

1.   De verkiezing wordt gehouden volgens een door de kerkenraad vast te stellen regeling.

2.   Tot vaststelling of wijziging van deze regeling kan de kerkenraad overgaan met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2.

3.   De kerkenraad bepaalt, na de leden van de gemeente er in gekend en er over gehoord te hebben, of naast de belijdende leden ook de doopleden stemgerechtigd zijn en legt dit in de in lid 1 genoemde regeling vast. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.

4.   De kerkenraad kan in de regeling opnemen dat bij volmacht kan worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

 

Generale regeling gastlidmaatschap (A, uniform)

 

Art. 6         Rechten van gastleden

4.   Gastleden kunnen lid zijn van kerkenraadscommissies en organen van bijstand van ambtelijke vergaderingen. Alleen indien de in ordinantie 3-2 bedoelde verkiezingsregeling van de gemeente daarin expliciet voorziet, hebben zij het passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afgevaardigd naar een meerdere vergadering.

 

§ 2.1

Overige artikelen  

 

2.1.1. Stemrecht

De belijdende leden zijn stemgerechtigd.

2.1.2. Regels voor het stemmen

Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in ord. 4-5.

 

2.1.3. Stemmen bij volmacht

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.

De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen

Ordinantietekst (A, uniform)

Ord. 3, art. 6. De verkiezing van ouderlingen en diakenen

1. Verkiesbaarheid

a. De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente.

b.  Doopleden kunnen (bij toepassing van ordinantie 3-2-3) eerst voor verkiezing in aanmerking komen, nadat de kerkenraad zich ervan vergewist heeft, met inachtneming van ordinantie 9-4-1 en 2, dat zij onder de belijdende leden kunnen worden opgenomen.

c. Slechts per geval en na instemming van de algemene kerkenraad kan een stemgerechtigd lid van een andere wijkgemeente tot ouderling of diaken verkozen worden

d. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan een stemgerechtigd lid van een andere gemeente tot ouderling of diaken verkozen worden.

2. Aanbevelingen

Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen.

De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.

3. Verkiezingsprocedure

a. Bij de aanbevelingen wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt aanbevolen.

b. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.

c. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door tien of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.

d. Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.

e. Als het aantal namen op de verkiezingslijst groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente.

§ 2.2.

Overige artikelen

 

2.2.1

Het afscheid en de bevestiging van ouderlingen en diakenen vindt jaarlijks plaats in februari. De verkiezing vindt plaats zodra een vacature vervuld kan worden, bij voorkeur twee maanden voor de bevestiging. Indien een vacature niet vervuld is voor de vaste bevestigingsdatum, is een bevestiging op een andere datum in overleg ook mogelijk.

 

 

5. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht

In afwijking van het in de leden 3 en 4 bepaalde kunnen ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht verkozen worden  door de kerkenraad uit de stemgerechtigde leden van de gemeente, nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld personen aan te bevelen die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Ambtsdragers met een bepaalde opdracht die door de algemene kerkenraad zijn verkozen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, maken als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad en kunnen tevens, op verzoek van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren, deel uitmaken van die wijkkerkenraad.

6 Aanvaarding

Zij die zijn verkozen geven uiterlijk een week nadat zij in kennis zijn gesteld van hun roeping tot het ambt, bericht of zij deze roeping aanvaarden.

7. Bekendmaking

Nadat degenen die verkozen zijn hun roeping hebben aanvaard, maakt de kerkenraad hun namen  aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op hun bevestiging respectievelijk verbintenis.

8. Bezwaren

 Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging (dan wel in geval van een herverkiezing de verbintenis) van een gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

9. Behandeling

 De kerkenraad probeert het bezwaar weg te nemen. Als het niet wordt ingetrokken zendt de kerkenraad binnen veertien dagen na ontvangst van het bezwaarschrift  indien het gaat om een bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen en, indien het gaat om een bezwaar tegen de bevestiging dan wel verbintenis van de gekozene, naar het regionale college voor het opzicht.

Het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet terzake een eind­uitspraak. Het regionale college voor het opzicht doet, indien het de bezwaren ongegrond verklaart, een einduitspraak. Tegen de uitspraak van het regionale college voor het opzicht om de bezwaren gegrond te verklaren is beroep mogelijk.

10 Bevestiging of verbintenis

 Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt - met inachtneming van het in ordinantie 9-5-4 bepaalde - de bevestiging dan wel bij aansluitende herverkiezing de verbintenis plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde. De bevestiging kan onder handoplegging geschieden.

Ord. 3-7            De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen

1. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.

2. Zij die niet terstond herkiesbaar zijn, zijn eerst na afloop van een tijdvak van elf maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is, verkiesbaar.

3. Indien een ambtsdrager is afgevaardigd naar een meerdere vergadering of als ambtsdrager zitting heeft in een regionaal of generaal college, kan de kerkenraad de ambtstermijn verlengen tot het einde van de termijn waarvoor deze als afgevaardigde is aangewezen of als lid is benoemd.

4. De kerkenraad stelt voor de ouderlingen en de diakenen een rooster van aftreden vast. Wanneer het gaat om de vervulling van een tussentijds ontstane vacature, handelt de kerkenraad met betrekking tot de datum van aftreden naar bevind van zaken.

5. Aftredende ambtsdragers houden zo mogelijk in de kerkenraad zitting tot hun opvolgers zijn bevestigd, doch in elk geval niet langer dan zes maanden na de datum waarop hun ambtstermijn volgens het rooster van aftreden verstreken is.

6. In de plaatselijke regeling voor de verkiezing van ambtsdragers wordt vastgesteld in welke maand de verkiezing van ouderlingen en diakenen wordt gehouden.

§ 2.3 Verkiezing van predikanten

 

Ordinantietekst (A, uniform)

 

Ord. 3, art. 4.    De verkiezing van predikanten

1. Voor de verkiezing tot predikant van een gemeente komen in aanmerking zij die in de Protestantse Kerk in Nederland tot het ambt van predikant beroepbaar zijn.

2. Predikanten voor gewone werkzaamheden zijn pas beroepbaar wanneer zij ten minste vier jaar de gemeente waaraan zij verbonden zijn, hebben gediend.

Afwijking hiervan is slechts mogelijk met instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering van de classis waartoe de gemeente behoort waaraan de betrokken predikant verbonden is.

3. Een predikant kan niet binnen twee jaar voor de tweede maal worden beroepen in dezelfde vacature.

3a. Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan – indien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen – geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.

4. De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad. De kerkenraad van een wijkgemeente verricht de kandidaatstelling tezamen met de algemene kerkenraad in een gezamenlijke vergadering, waarbij elke van beide kerkenraden met de kandidatuur dient in te stemmen.

5. De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente.

Gaat het om de verkiezing van een predikant die als predikant voor gewone werkzaamheden verbonden zal worden aan een wijkgemeente, dan geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.

6. Voor het geval dat de kerkenraad één kandidaat ter verkiezing aan de gemeente voorstelt, is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist om deze gekozen te kunnen verklaren.

7. In een gemeente met meer dan 200 stemgerechtigde leden kan - met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering - in de in artikel 2-1 bedoelde regeling worden bepaald dat in afwijking van het in lid 5 voorgeschrevene de verkiezing van de predikant geschiedt door de kerkenraad.

8. In afwijking van het bepaalde in dit artikel geschiedt in een gemeente met wijkgemeenten de verkiezing van een predikant met een bepaalde opdracht ten behoeve van de gemeente in haar geheel die niet tevens aan een wijkgemeente verbonden wordt, door de algemene kerkenraad. Deze predikant maakt als boventallig lid deel uit van de algemene kerkenraad.

9. De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.

10. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

11. De kerkenraad zendt het bezwaarschrift binnen veertien dagen - onverminderd zijn verantwoordelijkheid te proberen zelf het bezwaar weg te nemen - door naar het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, dat terzake een einduitspraak doet.

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Onze kerk sluit zich aan bij de
richtlijnen van de RIVM

Kerk TV sinds 29 maart.

de kerkdiensten worden online
uitgezonden.
De opnames daarvoor zijn op
zondag 10.00 uur.
 
De zondagse erediensten
zijn online
te volgen via onze site