Ringsproak Nieuws Ootmarsum augustus-september 2020

Wij gedenken

Bennie Rademaker
Bennie is geboren op 12 april 1943 als derde kind van Jan en Fenna Rademaker-Bosman. Zijn hele leven woonde hij op de boerderij aan de Seiseweg 5. Op heel jonge leeftijd kreeg hij de Engelse ziekte, waar hij een kleine lichamelijke beperking aan overhield. Na het trouwen van zijn broer Gerrit en Fenna, bleef ook Bennie samen met hen wonen en werken op de boerderij van hun ouders.

Bennie was heel sociaal en mocht graag met mensen een praatje maken. Hij was betrokken bij de kerk en hielp mee met de Siepelmarkten. Ook genoot hij van klootschieten, zwemmen en zingen bij Ootmusica.

Kort na zijn 75e verjaardag kwam voor hem het bericht dat hij darmkanker had. Hij heeft chemo en een operatie ondergaan, maar de tumor kon niet worden weggehaald. Hij heeft nog een mooi periode gehad van ongeveer anderhalf jaar en was dankbaar dat het allemaal zo goed ging. Hij had weinig klachten. Begin van dit jaar werd helaas duidelijk dat de ziekte was teruggekomen. Rustig heeft hij afscheid genomen en is hij op 10 juni thuis overleden. Na een dienst, die werd geleid door ds. Erna Lensink volgde de begrafenis in Ootmarsum.

Henni Lübbermann-Larink
Op maandag 27 juli overleed Henni Berendina Lübbermann-Larink in de leeftijd van 87 jaar. Ze is op 29 mei 1933 geboren in Grasdorf (Duitsland). Na haar schooltijd ging ze werken in de huishouding bij een boer in Duits Brecklenkamp. Daar leerde ze Egbert kennen, haar toekomstige echtgenoot, die als knecht in de buurt werkte. Ze zijn getrouwd op 14 juli 1956 en gingen wonen op de boerderij van haar schoonouders aan de Spiekweg 12. Behalve de ouders van Egbert, woonden daar in het begin ook nog enkele broers van hem. Er werden 8 kinderen geboren: 7 dochters en een zoon (Henk). Het was hard werken, maar zij genoot van het boerenleven. Ze hielp mee met melken, voeren en wat er maar gebeuren moest. Het meeste werd nog met de hand gedaan. Egbert werd al op vrij jonge leeftijd ziek en moest daardoor het werk op de boerderij staken. In 1999 overleed hij. Henk was toen met zijn laatste schooljaar bezig en moest gelijk volop aan de slag. Henni bleef betrokken bij de boerderij. Ze had haar rijbewijs gehaald en maakte graag tochtjes. Breien was een van haar hobby’s. Kleinkinderen kwamen logeren. Dat was een feest. Stilzitten kon ze niet. Maar in september kwam ze te vallen en brak haar heup. Eerst kwam ze in Gereia in Oldenzaal en de laatste paar maanden van haar leven had ze een kamer in Gerardus Majella in Denekamp. In het begin van de coronacrisis voelde ze zich erg eenzaam. Later werd bezoek van haar kinderen weer gemakkelijker, maar haar krachten werden steeds minder. Na een kort ziekbed is ze rustig ingeslapen.

We wensen allen die leven moeten met gemis sterkte en Gods nabijheid.

De nieuwe website
De website van de kerk is vernieuwd. Met dank aan Peter Baanstra en Hanneke Spermon is er een overzichtelijk zoekvenster gemaakt. Onder Kerk TV staat de orde van dienst en de zondagsbrief. Het adres is hetzelfde gebleven: https://pkn-ootmarsum.nl.

 Op de site las ik iets over de ´visie´ van de gemeente. Daar stond: De kerkdiensten vormen het hart van onze gemeente. Eigenlijk is dat geen visie. Ik kom meerdere kerken tegen, die in een beleidsplan alleen beschrijven hoe de bestaande situatie is. Een kerk moet een functie hebben – en heeft die ook: Mensen verder helpen op hun levensweg. Zo zou ik het tenminste heel breed formuleren. Werken aan bevrijding, verbetering van hun situatie, ze uit hun isolement halen… hoe je het ook maar wilt noemen. En als gemeente heb je een opdracht in de maatschappij om samen (jong en oud) na te denken over de gezamenlijke toekomst. De Bijbel spreekt over ‘roeping’ en een visioen van Gods nieuwe wereld. Jezus zegt: Het is heel dichtbij. De kerk is van groot belang voor iedereen. De website informeert ons daarover en maakt het mogelijk ook online de kerkdiensten te volgen.

Ds. Roelof Kloosterziel

Gespreksgroep
Omdat deze Coronatijd ontmoetingen van meerdere mensen tegelijk lastig maakt, zijn er nog geen concrete plannen om na de zomer te beginnen met een gespreksgroep, of groothuisbezoek.

Overigens is er wel de mogelijkheid om mee te doen met de gespreksgroep van de Stiftsgemeente in Weerselo. Deze begint op woensdagavond 7 oktober in de Stiftsschool. Komend seizoen behandelen we het boekje ‘Zout’ – De blijvende kracht van de christelijke traditie (geschreven door René Grotenhuis). Het gaat over de rol van het geloof in het maatschappelijk debat.

Voor meer informatie en opgave kunt u bij mij terecht, of zie onder ‘Weerselo’.

Vraag
Tijdens de afgelopen maanden heb ik wat (meer dan anders) gelezen over de toekomst van de kerk. Om niet in boekenwijsheid te blijven steken, zou ik graag gemeenteleden willen ontmoeten om bij hen thuis een uurtje door te praten over de vraag wat kerk en geloof kunnen betekenen.

Wat verwacht je van de kerk? Waar zou het in de kerk over moeten gaan? Moet het anders? Hoe moet het verder?…

Landelijk zie je allerlei ontwikkelingen in de kerk (pioniersplekken, cursussen, andere liturgie en vormen van ontmoeting). Wat zijn de mogelijkheden voor Ootmarsum?

Er zijn plannen om komend seizoen in groepen daarover na te denken (bijvoorbeeld in de vorm van groothuisbezoek), maar graag zou ik klein beginnen, juist met degenen die niet zo betrokken (meer) zijn. Interesse? Stuur een mailtje naar kloos442@planet.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 06-13758043, of 0541-299387.

Ds. Roelof Kloosterziel

Startdienst
Zondag 30 augustus willen we een soort ‘startdienst’ houden. Plannen voor het komend seizoen…? Wat is er mogelijk? Wat willen we? Bij het inleveren van deze kopij is nog veel onduidelijk, maar we maken er een vrolijke dienst van. Helaas gaat ‘Kunst in de kerk’ als onderdeel van ‘Kunst in Ootmarsum’ dit jaar niet door. De kerk gaat wel door! Online en op elke manier, die mogelijk is.

Ds. Roelof Kloosterziel

Oecumenische dienst in de Simon en Judas Kerk
Zondag 27 september wordt om 10.00 uur een dienst gehouden in de katholieke kerk. in het kader van de Vredesweek. Het thema is: ‘Vrede verbindt verschil.’ Vrede is namelijk niet alleen het tegenovergestelde van oorlog. Vrede heeft te maken met woorden, gedrag, acceptatie. Mensen staan soms tegenover elkaar in hun meningen, maar als het lukt om naar de ander echt te luisteren, kan er begrip ontstaan, wat tot vrede leidt.

Jaarrekening
De gecontroleerde jaarrekeningen van de Diaconie en Kerkrentmeesters liggen op de zondagen  van 16  tot en met 30 augustus ter inzage in Ons Gebouw. Wilt u de jaarrekening tussendoor inzien (Ons Gebouw is normaal gesproken door de week niet geopend) dan kunt u  contact opnemen met Jannie van Duijn, tel.nr. 0049-5941-983159. De beide jaarrekeningen staan ook in verkorte versie op onze website  www. pkn-ootmarsum.nl .

ONDER TOEZICHTSTELLING
Wij willen u allen middels deze weg deelgenoot maken van onze zorgen aangaande de bezetting van het  College van Kerkrentmeesters en eigenlijk ook van de gehele kerkenraad.

Er is een dringend tekort aan ambtsdragers. Er zijn altijd behulpzame mensen die waar nodig hand en spandiensten verlenen, daar is geen gebrek aan. Met name het College van Kerkrentmeesters heeft op korte termijn ambtsdragers nodig anders zien wij ons genoodzaakt met ingang van 2021 het financiële bestuur over te dragen aan externe partijen. In dit geval het Classicaal College voor de Beheerszaken .

Ook zoekt de kerkenraad nog steeds een voorzitter en de diaconie een extra diaken.

Voelt u zich aangesproken? Schroom dan niet en neem contact op met de dominee of een van de kerkenraadsleden. Over de invulling van het ambt en de beslaglegging op uw tijd kunnen altijd passende afspraken gemaakt worden.

Namens de kerkenraad in deze, Jannie van Duijn, kerkrentmeester.

Lectoren gevraagd
De Kerkenraad heeft besloten om de Oudtestamentische lezingen te laten verzorgen door lectoren. Het is in feite een voortzetting van wat eerder ook plaatsvond. Onder vorige dominees werden deze lezingen ook door lectoren verzorgd. Er is een kleine groep lectoren, die zeker uitgebreid mag worden met meerdere personen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij Karin Baanstra.

Gift
Ouderling Karin Baanstra ontving een gift van 15 euro en deze is bestemd voor de Diaconie. Gevers hartelijk dank!

Roosters
In verband met het coronavirus worden de roosters niet gehanteerd om geen extra risico te lopen. En dus worden er voorlopig geen roosters geplaatst.

Koffie drinken
Op zondag 2 augustus zijn we weer gestart met het koffie drinken na de dienst. Ons Gebouw is helemaal ingericht volgens de normen, die gegeven zijn om geen verhoogd risico te lopen. Ruim twintig mensen maakten gebruik om met elkaar een kop koffie of thee te drinken. Het verliep heel fijn en de sfeer was weer als vanouds.

 

 

Waardering over het brandend houden van de Godslamp
In het kader van een vierjaarlijks bezoek bracht classispredikant Klaas van der Kamp een bezoek aan de Kerkenraad van Ootmarsum. De dominee heeft hiervan een verslag gemaakt, dat we u graag op deze site laten lezen.

“Met waardering kijk ik terug op het gesprek dat we afgelopen woensdag 1 juli met elkaar hadden in het kader van het vierjaarlijks bezoek. We zaten met kerkenraadsleden op enige afstand in een kring en bespraken de actuele ontwikkelingen en de toekomstverwachting. Graag geef ik nog enkele gedachten terug bij wijze van reflectie.

Ds. Roelof Kloosterziel zette een entree met een paar vragen bij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. ‘Wie zijn wij in het verhaal?’, zo legde hij ons als vraag voor. Je bent geneigd jezelf als barmhartige Samaritaan te zien. Dat mag. Maar als je kijkt door de bril van het slachtoffer, en jezelf daarmee vereenzelvigt, ontstaat er een andere dynamiek. Je kijkt met een andere bril naar de wereld, naar wie je bondgenoten zijn en er mag enige ontspannenheid zijn in het besef dat nieuwe openingen in je leven soms niet via de voordeur zich aandienen, maar via onverwachte, ongeplande interventies; zoals de gewonde man in de gelijkenis onverwachts uit de nood werd geholpen door een Samaritaan.

In het gesprek dat we voerden kwamen vervolgens drie thema’s voorbij: de gevolgen van de coronacrisis, de samenwerking in bredere kring en de rol van de midden generatie. Jullie hebben tijdens de coronacrisis online-vieringen opgezet en het is bemoedigend te zien dat daar allerlei mensen, deels een achterban die niet in het kerkgebouw komt, kennis van neemt. Tegelijk stonden en staan de deuren van de kerk open. Voor ouderen en mensen, die extra risico’s lopen qua gezondheid, blijft het een afweging of ze over de drempel moeten stappen of zich nog even terughoudend zullen opstellen. Wij adviseren in de breedte van de classis om zo rond 1 september actief in het huis-aan-huisblad te schrijven wat mensen de komende tijd van de kerk kunnen verwachten. Een soort advertentiepagina is dat dan.
Ik merkte tot mijn plezier dat Roelof Kloosterziel de weg als columnist al gevonden heeft in Dinkelland. Ik las zijn bijdrage ‘Rivier’. Knap, om in zo’n korte tijd al zo’n goede ingang te hebben gevonden.  Het geeft de kerk in de breedte van de samenleving letterlijk gezicht.

Jullie vertelden over de avances die jullie in de achterliggende tijd hebben gemaakt in de kleine ring. Het heeft uiteindelijk geleid tot verdere samenwerking in het beroepingswerk met de protestantse gemeente Weerselo. We reflecteerden over de verdere toekomst; over de wenselijkheid dat kleiner wordende formatie in plaatsen als Oldenzaal, Overdinkel en Glanerbrug zich verbindt met die van andere plaatsen; en de mogelijkheid voor jullie om daarin een plek te vinden. Je zou op de lange termijn aan meer verbindingen kunnen denken, zodat je niet alleen qua predikantsformatie een steviger netwerk krijgt, maar ook qua bemensing van bestuurlijke posities en andere kerkelijke infrastructuur.  Op dit moment zijn jullie en is de kerkenraad van Weerselo geholpen met de onderlinge samenwerking, waardoor jullie samen een predikant hebben kunnen aantrekken.

Met ds. Roelof Kloosterziel sprak ik in de pastorie over de vraag in hoeverre de permanente educatie op thema’s als ‘samenwerking en leiderschap’ een invulling zou kunnen krijgen, naast de thema’s, die hem persoonlijk na aan het hart liggen en de thema’s, die logischerwijs vanuit Weerselo en Ootmarsum zelf opkomen. Hij heeft eerder studie gedaan op dit soort thema’s. Ongetwijfeld komt hij na de nodige oriëntatie met een verdere planning in de permanente educatie.

Jullie hebben blijkens jullie oude beleidsplan in 2014 een extra input gegeven aan het contact met de midden generatie. Het blijft een punt van aandacht. Je merkt – en dat is iets wat voor veel plaatsen herkenbaar is – dat vooral ouderen kerkelijke diensten en activiteiten bezoeken. Het is een uitdaging om wellicht met andere kerkelijke vormen juist ook jongere mensen te spreken. Mogelijk dat kort lopende projecten daarbij een rol kunnen spelen.

Het gesprek was bedoeld als kennismaking. Ik hoop dat het zo mag uitwerken, dat we elkaar in de toekomst waar gewenst makkelijk weten te bereiken. Ondertussen spreek ik mijn waardering uit voor de manier, waarop jullie de Godslamp laten branden in Ootmarsum. Wellicht lukt het om steeds weer inspiratie te vinden naar de toekomst.”

Een hartelijke groet,

Klaas van der Kamp
classispredikant Overijssel-Flevoland
Kampen, 7 juli 2020

 

Solidariteitskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin juli hebben onze gemeenteleden een brief ontvangen om per acceptgiro een bijdrage te leveren aan de Solidariteitskas 2020. Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daarvoor kan een gemeente een beroep doen op de Solidariteitskas.
Misschien dat gemeenteleden voor de Solidariteitskas liever per internetbankieren betalen? Gebruik dan het bankrekeningnummer en het 16-cijferige kenmerk, die beiden op de acceptgiro staan.
Tip: U bent niet verplicht om 10 euro bij te dragen, het mag gerust ietsje meer zijn. Al het meerdere boven 5 euro komt ten goede aan de eigen gemeente. Ook onze kerk heeft dit jaar minder inkomsten door de Coronacrisis. Denkt u alleen maar aan de opbrengsten van de collectes, het niet doorgaan van de Siepelmarkten en minder giften door het niet kunnen bezoeken van gemeenteleden en extra uitgaven in verband met de online kerkdiensten.


Ringsproak Nieuws Ootmarsum mei/juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ GEDENKEN
FERDIE MAATMAN

Ferdinand Johan Maatman werd samen met zijn tweelingzus Gerda geboren op 24 februari 1954. Hij groeide op aan de Spiekweg in Lattrop met 3 oudere broers (de oudste twee waren ook een tweeling). Op de lagere school leerde hij Leida Gülink al kennen, maar de vonk sloeg pas veel later over. In 1983 zijn ze getrouwd. Ze kregen een dochter: Claudia. Ferdie werkte eerst bij de KOVU als monteur van koelinstallaties. Later verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden voor het verpleeghuis Gerardus Majella in Denekamp. In 2009 stopte dat werk voor hem. Hij zocht hobby’s en stond altijd voor iedereen klaar. Hij deed veel kluswerk, hield de tuin keurig en reed met de ‘Daltons’ op de solex. In 2016 werd kanker geconstateerd. Na enkele operaties leek het goed te gaan, maar in 2019 kwam de ziekte terug. Bestraling en chemo hadden veel bijwerkingen, maar dankzij een groot doorzettingsvermogen en de steun van Leida, Claudia, noabers en vrienden hield hij vol. Inmiddels waren Ferdie en Leida nog verhuisd naar de Pastoor Brandtstraat. Daar overleed hij op 13 mei 2020 in de leeftijd van 66 jaar. Het afscheid was op maandag 18 mei in de kerk aan de Ganzenmarkt waar we stilstonden bij de gelijkenis van de zaaier (Lucas 8: 4-15). Aansluitend was de crematie in Oldenzaal.

BERTA LEUSMAN-WÜPPEN

Berta is geboren op 28 augustus 1936 in Wilsum als zesde in een gezin van 7 kinderen. Na de lagere school moest ze aan het werk; thuis helpen en later in betrekking. Op een Schützenfest in Uelsen leerde ze Hendrik kennen. Het klikte en ze trouwden in 1970. Berta kwam bij de Leusmans op de boerderij in Breklenkamp, waaronder haar schoonouders, die ze heeft verzorgd toen zij op leeftijd kwamen. Berta droeg haar steentje bij op de boerderij: melken, het voeren van de varkens en de kalveren en natuurlijk het onderhouden van de moestuin. Er werden twee kinderen geboren: Peter en Gisa. Berta breide sokken en reed op de trekker. Het noaberschap vond ze heel belangrijk en de contacten met de familie in Duitsland. Ze was bij de Plattelandsvrouwen. Toen ze 25 jaar getrouwd waren, kregen Berta en Hendrik van de kinderen een reis aangeboden naar Oostenrijk. Daarna zijn ze nog vele malen op vakantie geweest. Er werden 5 kleinkinderen geboren.

Hendrik overleed in 2009. De laatste jaren van zijn leven heeft ze hem liefdevol verzorgd. Geleidelijk werd ze zelf afhankelijker. Haar ogen werden minder en het lopen werd moeilijker. Er werd ook Alzheimer geconstateerd en een klein jaar geleden verhuisde ze naar de Eekmanhof in Denekamp. Daar is ze rustig overleden. Het afscheid was op 20 mei. Na de begrafenis vond een dankdienst plaats in de kerk. De overdenking ging over Psalm 23, de Heer is mijn herder.

We wensen de familie en vrienden van de overledenen sterkte en Gods nabijheid in de tijd die komt.
Ds. Roelof Kloosterziel

CORONA-KERK
Per 1 juni zijn de regels voor kerkdiensten versoepeld, maar er blijven beperkingen. We proberen passend bij de eigen gemeente om te gaan met de protocollen van de landelijke kerk. Toch zijn er voorwaarden waar we ons aan moeten houden zolang er geen vaccin is, of het virus is verdwenen. We hopen dat u daar begrip voor heeft.  Vanaf 1 juni zijn maximaal 30 bezoekers toegestaan. Met ingang van 1 juli gaan we ervan uit dat 50 het hoogst haalbare is. De voorgeschreven afstand van anderhalve meter zorgt namelijk voor verminderde capaciteit. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen natuurlijk naast elkaar zitten. Er is desinfectiemiddel beschikbaar bij de ingang van de kerk. Liedboeken geven aan waar plek is en u wordt gevraagd de aanwijzingen van de koster te volgen. Ook bij het verlaten van de kerk na de dienst wordt u geacht afstand te bewaren. Wilt u op zondag zeker zijn van een plek, kunt u zich telkens vóór vrijdagavond aanmelden bij Karin Baanstra (karinbaanstra@gmail.com, telefoon: 0541-292311). De diensten worden elke zondagmorgen om 10.00 uur opgenomen met beeld en geluid en kunnen door iedereen thuis op dat moment (of later) worden bekeken en beluisterd via de website van onze kerk.
Samenzang geeft een verhoogde kans op besmetting. Daarom zijn enkele gemeenteleden aangewezen om de liederen te zingen. De anderen kunnen meelezen. Voorlopig vinden we het beter om na de dienst geen koffie te drinken in Ons Gebouw. We hopen dat de situatie zich zal verbeteren. Tot die tijd moeten we helaas genoegen nemen met de gestelde voorschriften.

De Kerkenraad

UIT DE PASTORIE
Onder de berichten van Weerselo schreef ik dat iedereen op zonnige woensdagmiddagen welkom is om in de tuin van de pastorie (op veilige afstand van elkaar) een kopje koffie of thee te komen drinken. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen uit Ootmarsum. Onze vakantie zit er al (bijna) weer op en we hopen verder op een mooie zomer in Twente. Mocht het regenen, zijn we blij voor de boeren en de natuur. Of u nou thuis blijft of toch wat verder weg gaat, geniet voor zover het kan van elke goede dag.

Ds. Roelof Kloosterziel

CORONA
Het klinkt gek als een dominee het zegt, maar: “Je weet niet meer wat je geloven moet….” De berichten over corona houden iedereen bezig en niemand weet echt wat wijsheid is. Deskundigen spreken elkaar tegen, zoals ooit in Bijbelse tijden de ware en de valse profeten. Als predikant volg ik het nieuws; via de mail komen de adviezen van de landelijke kerk binnen; collega’s hebben ieder een eigen aanpak en ook in de eigen gemeente wordt er verschillend gedacht. Het is voor ons allemaal zoeken naar een passende oplossing binnen de grenzen van wat kan. Voorlopig zullen de meningsverschillen nog wel even blijven. Maar mocht u creatieve oplossingen hebben, hoor ik het graag.

Een tekst die ik tegenkwam:
Gaandeweg….
Er is een moment dat je beseft dat het pad vóór je korter is dan de weg die je hebt afgelegd.
Even kijk je om met weemoed.
Even is er een vlaag van ‘terug’ willen.
En dan moet je gewoon verder….

Ds. Roelof Kloosterziel

Roosters
Gelet op de situatie in verband met het Coronavirus worden voor, tijdens of na de kerkdiensten geen vrijwilligers ingezet voor de diverse taken als welkom, collecteren, bloemendienst en koffie zetten en schenken. Dat is dan ook de reden dat we nog geen roosters vermelden in deze editie van de Ringsproak.

Werkzaamheden begraafplaats
Ook hier is het lastig om samen de werkzaamheden uit te voeren om onze begraafplaats te onderhouden. Wie wat wil doen kan het beste contact opnemen met Carla Nijhuis-Baanstra of Johan Arends. In overleg wordt dan een tijdstip bepaald om werkzaamheden uit te voeren.

Nieuwe website
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuwe website. De ‘oude’ heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar ook in deze wereld van websites zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. De nieuwe site is voor de beheerders gebruiksvriendelijker en het maakt het voor hen makkelijker om berichten en foto’s te plaatsen. De naam van de site wijzigt niet en is dus straks gewoon terug te vinden onder www.pkn-ootmarsum.nl. De vaste kijkers zullen dan zeker ervaren dat de site een nieuwe look heeft gekregen. Laat rustig horen of er nog wat te verbeteren valt.

Roosters
Ook dit keer plaatsen we nog geen roosters om de simpele reden dat er in verband met het Coronavirus nog steeds maatregelen getroffen moeten worden. De ingeroosterde vrijwilligers hoeven dus nog niet te komen, want de taken van collecteren, bloemendienst, welkom in de kerk en koffie zetten en schenken kunnen niet worden uitgevoerd. Als de maatregelen verdwijnen, worden deze taken weer opgepakt, maar daarover krijgen de vrijwilligers ongetwijfeld bericht in deze Ringsproak, op de Zondagsbrief of een vermelding op de website.