Praktisch informatie met daaronder de officële, online kerkgids

Diensten      Zondag 10.00 uur

Ringleiding   Er is in de kerk een ringleiding aanwezig

Kinderoppas              Na aanmelding bij de Scriba (0-4 jaar)
Kindernevendienst  Achter in de kerk staat een mand met prenten- en verhalenboeken, puzzels en kleurplaten met potloden voor de kinderen tijdens de kerkdienst.

Koffie drinken  elke zondag is er gelegenheid om na de dienst koffie te drinken in Ons Gebouw.

De online informatiegids van de Protestantse Gemeente Ootmarsum
VOORWOORD
Hierbij presenteert de kerkenraad de online informatiegids.  Alle namen, telefoonnummers en andere gegevens zijn bijgewerkt tot op dit moment. Wij hopen dat dit informatieboekje u zal helpen uw weg te vinden in de Protestantse Gemeente van Ootmarsum.

februari 2018                         De Kerkenraad
Onze Protestantse Gemeente omvat:
*de stad Ootmarsum
*Vasse, Tilligte, een deel van Reutum, Lattrop
*de buurtschappen: Breklenkamp, Groot Agelo, Haarle, Hezingen, Klein Agelo, Nutter, Oud-Ootmarsum, Postelhoek, Springendal.

Predikantsplaats
Vanaf 1639 tot 1840, dus 200 jaar, waren hier twee predikantsplaatsen. Vanaf 1840 nog één en vanaf 2006 tot 2019 heeft onze predikant een taakomschrijving van 80%. Sinds 2019 heeft Ootmarsum samen met Weerselo een predikant benoemd. De verdeling van deze predikantsplaats is 60% Ootmarsum en 40% Weerselo.

Samenstelling Kerkenraad

Predikant:
Ds. R. Kloosterziel            06 13758043 kloos44@planet.nl
Ouderlingen:
Scriba Karin Baanstra      06 30535943 karinbaanstra@gmail.com
Hanneke Spermon           06 14891130 hannekespermon29@gmail.com
Kerkrentmeesters:
Erik ten Hoff                     0653147425 hp@tenhoff.nl
Wim Wassink                    015255187150 wimwas@hotmail.com
Diaconie:
Laura Rooselaar               06 14442983 bracha@live.nl
Corrie Overvelde              0623242047 corrieovervelde@yahoo.com
Moderamen:
Ds. R. Kloosterziel Corrie Overvelde
Erik ten Hoff Karin Baanstra-Huzen

Koster: Hans van Duijn, tel. 0049-5942983159, mobiel 06 41 12 81 35
e-mail: jannieenhans@outlook.com

Organist:  Herman Koops, mobiel 06-550 61 637
e-mail: herman_koops@hotmail.com

EREDIENSTEN
Wekelijkse diensten
Elke zondag is er om 10 uur een dienst. De dienst wordt ook via Kerk-TV uitgezonden voor gemeenteleden die langere tijd aan huis gebonden zijn.

Zondagsbrief
Wekelijks wordt bij de kerkdiensten een zondagsbrief verstrekt. Deze brief bevat een toelichting op de liturgie, zaken die van belang zijn met het oog op de onderlinge betrokkenheid en een agenda van kerkelijke activiteiten voor de komende week. Kopij vóór donderdag 12.00 uur inleveren bij Hanneke Spermon.  e-mail: hannekespermon29@gmail.com

Bloemen in de dienst
De bloemen in de eredienst worden verzorgd door Carla Nijhuis-Baanstra.
Bij bijzondere diensten wordt er een liturgisch bloemstuk gemaakt. De coördinatie van deze groep is in handen van Hanneke Spermon, hannekespermon29@gmail.com

Koffiedrinken
Iedere zondag na de dienst is er koffie/thee drinken in Ons Gebouw. De koffie wordt geschonken door vrijwilligers waarvoor Aly van der Aa, tel: 292506,  het rooster maakt.

Welkomstcommissie
De leden van de welkomstcommissie heten de kerkgangers welkom bij de deur en geven antwoord op de vragen van een ieder. Ze wijzen de kinderen naar de mand met boeken en delen de zondagsbrief uit. Voor deze groep maakt Jeanet Versteeg het rooster.

Overige diensten
Paascyclus:
– Witte Donderdag       Heilig Avondmaal          19.30 uur
– Goede Vrijdag                                                      19.30 uur
– Hemelvaartsdag samen met de kleine ring   10.00 uur
– Kerstavond                                                           19.30 uur
– Oudejaarsavond                                                  19.30 uur

Heilige Doop
Er is regelmatig gelegenheid tot dopen. Graag tijdig contact opnemen met de predikant.

Heilig Avondmaal
Ongeveer vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ook de kinderen worden uitgenodigd. Voor wie wil, is er druivensap.
Voor mensen die aan huis gebonden of ziek zijn, is het mogelijk thuis het Heilig Avondmaal te vieren. Indien men hiervan gebruik wil maken, kan men contact opnemen met de predikant of een diaken.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen van de overleden gemeenteleden genoemd,  Ook dopelingen worden dan genoemd.

Oecumenische vieringen
Er worden twee oecumenische vieringen per jaar georganiseerd: in de week van gebed voor de eenheid der kerken in januari en in de vredesweek in september. De vieringen worden verzorgd door de werkgroep oecumenische vieringen.

PASTORAAT
Mocht u prijs stellen op huisbezoek dan kunt u zelf contact opnemen met de predikant of de ouderling.
De nieuw ingekomen mensen in onze gemeente worden in eerste instantie bezocht door de predikant of een ouderling.
Bij ziekenhuisopname en geboorte, vragen wij U de predikant of ouderling in te lichten.
Wanneer u weet dat iemand in uw omgeving ziek is of opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wilt u dit dan doorgeven aan de predikant of één van de ouderlingen, zodat dit gemeentelid genoemd kan worden in de gebeden en eventueel bezocht kan worden.

VORMING, TOERUSTING EN GEMEENTEOPBOUW
Studiekring
Bij voldoende belangstelling wordt een studiekring belegd waar Bijbelse en theologische onderwerpen worden besproken. Wanneer u hier belangstelling voor hebt, kunt u contact opnemen met de predikant.

Ringsproak
Dit kerkblad komt 10 keer per jaar uit. Het is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo.
Inleveradres kopij:  Peter Baanstra, mobiel 0651421061 en Hanneke Spermon, mobiel 0614891130
e-mail: ootmarsum@ringsproak.nl

Abonnementen en administratie: e-mail: administratie@ringsproak.nl

Website Protestantse kerk Ootmarsum
De website-commissie bestaat uit:
Peter Baanstra, e-mail peterbaanstra17@gmail.com
Hanneke Spermon, e-mail hannekespermon29@gmail.com

Diaconie
Binnen de protestantse gemeente is de diaconie o.a. bezig met ouderenzorg en verschillende projecten  in binnen- en buitenland.

Diaconieën van de Kleine Ring
Ook met de diaconieën van de ”Kleine Ring”(Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo) zijn er jaarlijks gezamenlijke projecten in binnen- of buitenland.

Administratie diaconie
Ine Veneklaas
Bankrekeningnummer diaconie NL95RABO014.01.36.088

Coördinator van gebruik kerkgebouw:
Jannie van Duijn, tel.0049 5942 983159

Coördinatie Kerk-TV
Hanneke Spermon, tel. 0614891130, hannekespermon29@gmail.com

Administratie  Kerkrentmeesters
Ine Veneklaas, tel. 051-859856 of 06-25047237

Ledenadministratie,kerkbalans, solidariteitskas, penningmeester
Ine Veneklaas, tel. 0541- 859856 of  mobiel 06-25047237

Bankrekeningnr. Kerkrentmeesters  NL83RABO 0140 1041 00
Bankrekeningnr. Solidariteitskas.     NL60RABO 0373 7268 80

De kerkgenootschappen, die deelnemen aan kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen(ANBI).

OVERIGE GEGEVENS
Chr. Gem. Zangvereniging ‘Ootmusica’
Voorzitter: Benny Bolk, tel: 0541-291380
e-mail: a.j.bolk@wrd.nl

Dirigent: Carlo v.d. Beld
Repetities op dinsdag van 20.00 – 22.00 uur in Ons Gebouw
Rabobankrekeningnummer: NL68RABO01401.99.721

Siepelmarkten
Voor de restauratie van ons kerkgebouw kunnen we subsidies van Rijk en Provincie aanvragen, maar wordt niet altijd toegekend. Dus door de eigen gemeente moet er ook veel worden bijgedragen. Een deel hiervan wordt opgebracht door activiteiten op de laatste donderdag van juli en de eerste twee donderdagen van augustus tijdens de Siepelmarkten. Drie markten met oude ambachten, boerenbruiloft en andere Twentse folklore. Als protestantse gemeente doen wij hier ook aan mee met het verkopen van pannenkoeken, slaatjes, worst, drank enz. in en om “Ons Gebouw” aan de Ganzenmarkt. De Siepelmarktcommissie regelt de hele organisatie en circa 75 personen werken per dag aan deze verkoop mee. De Siepelmarkten zijn altijd gezellige dagen en spontaan wordt er gezamenlijk veel werk verzet om zo de financiële situatie van onze kerk te verbeteren.
Bankrekeningnummer: NL68RABO01401.15.110

Coördinatie Siepelmarkten:
Hans Jurgen Oortmann, tel. 0541-292895
e-mail: oortmann25@zonnet.nl

Vrouwenvereniging Breklenkamp
Voorzitter: Mevr. W.Bonnes-Groote Veldman, tel. 0541-229794
Secretaris: Mevr. L. Maatman-Gulink, tel. 0541-229468