Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: 27:1,                    Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Bemoediging en Groet

Vermaning
Kyrie
Verootmoediging en schuldbelijdenis
Kyrie
Genadeverkondiging
Kyrie

Gezang 896: 3,5,7                         Wie heeft zijn God verloren

 

Gebed om de opening van de schrift

Lezing: 2 Koningen; 20:1-6

Gezang 217:1                                 De dag gaat open voor het woord des Heren

Lezing: Johannes 17:20-23

Gezang 217:2,4

 

VERKONDIGING

Gezang 663:2                                 Al heeft Hij ons verlaten

 

Gebeden afgesloten met stil gebed en daarna het Onze Vader

Slotlied 634:1,2                             U zij de glorie

Wegzending en zegen

gezang 425                                     Vervuld van uw zegen