Orgelspel

Welkom

Intochtspsalm: psalm 14:1

Bemoediging en Groet

Vermaning

Kyrie

Verootmoediging en schuldbelijdenis

Kyrie

Genadeverkondiging

Kyrie

Gezang:870:1,3.  (Heilige God, geprezen……)

Gebed om de opening van de Schrift

Lezing: Deuteronomium 23:3,4.

Gezang 870:8

Lezing: Ruth 1:1-6.

Gezang 869:1,6. (Lof zij de Heer,ons hoogste  …)

VERKONDIGING

Kort meditatief orgelspel

Gezang 722 :  1   (Uw stem ,Heer……) als antwoordlied van de gemeente

Gebeden afgesloten met stil gebed en daarna het Onze Vader

Slotlied 416:1,4   (Ga met God en Hij….)

Wegzending en Zegen. (3x amen.)

Na deze zegen zingen we gezang 425. (Vervuld met uw zegen…..)