Met medewerking van Dutch Christian Choir uit Roosendaal

Onder leiding van Ineke de Vries

Voorganger: ds. Roelof Kloosterziel

Organist: Herman Koops

Lector: Hans van Duijn

 

KOOR:           Anthem for the world (Tom Parker)

                        Look at the world (John Rutter)

WELKOM EN MEDEDELINGEN

 

ZINGEN: LB 672: 1 en 2

Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen.

Eens gaf de heil’ge Geest aan velen heldenmoed.

Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden,

deel thans uw zegen uit aan wie uw komst verbeiden.

O heldere fontein, die uit Gods tempel welt,

gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.

 

Onze hulp…

GEBED voor de nood van de wereld

 

GLORIALIED LB 683

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam,

want Hij die bij ons is geweest werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen,

wat Hij belooft heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg de wereld rond, er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond, voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind.

’t Is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint.

 

GEBED bij de opening van de Bijbel

 

KOOR:           God and God alone (Phil McHugh)

                        In his love (Mark Patterson)

 

LEZING: Handelingen 2: 1 t/m 13

ZINGEN: LB 687: 1 en 2

Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart, in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden,

de vonk die overspringt op allen die geloven.

Vuurvogel van de vloed, duif boven de Jordaan,

versterk in ons de gloed, wakker het feestvuur aan.

 

LEZING:  Johannes 14: 23 t/m 29

ZINGEN: LB 339 A

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,

o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

 

KOOR:           Lead me Lord

                        Gods regenboog

 

OVERDENKING: ‘Vrij zijn’

MEDITATIEF ORGELSPEL

 

ZINGEN: LB 701

Zij zit als een vogel, broedend op het water,

onder haar de chaos van de eerste dag;

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,

wachtend op het woord dat zij baren mag.

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,

zoekend naar een plaats onder de hemelboog;

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,

maakt de tongen los, taal en getuigenis,

bekeert, inspireert als wie naar haar luistert;

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

Want zij is de Geest, één met God in wezen,

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;

de sleutel is zij, toegang tot de schriften,

vogel uit de hemel, witte vredesduif.

 

KOOR:           You raise me up (Jan Ligtenberg)

 

GEBEDEN

 

KOOR:           Wash me through and through

 

SLOTLIED: LB 675

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

 

ZEGEN

 

KOOR:           Thanks be to God

                        Irish blessing