Welkom en mededelingen

Intro bij de vijfde zondag van Epifanie
voorganger: Heel de aarde zal U aanbidden,
GEMEENTE: loven uw naam

voorganger: ……….

Zingen: psalm 66 : 1

Aansluitend zingen Klein Gloria lied 195

Sjema Israël
voorganger: Hoor Israël, de Ene is onze God, de Ene alleen!
Liefhebben zul je de Ene, je God,
met heel je hart, met heel je ziel
en met al je macht!
GEMEENTE: Halleluja!

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 66:7

Gebed
Voorganger: Gij, die het licht doet schijnen,
dat voor mensen, leven mogelijk maakt,
schenk ons vertrouwen in uw Woord van oudsher,
zoals gesproken ook door Jezus, uw Zoon, opdat wij van dag tot dag
op Hem gaan gelijken als het zout der aarde en het licht der wereld,
en vrede vinden in U, dit uur en alle dagen van ons leven.
GEMEENTE: Moge het zo zijn

Zingen: Lied 218
Couplet 1, 3 en 5 door allen
Couplet 2 mannen
Couplet 4 vrouwen

Kyrië.
Het kyrië wordt door de gemeente beantwoord met Lied 367d(4x)
Voorganger: …….Daarom roepen wij:
GEMEENTE: Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison

Zingen: Psalm 66: 3

Gebedsgroet
Voorganger: De Heer zij met U!
GEMEENTE: Zijn Geest ook met U!

Zingen Lied 333 (2x)

Lezing: Jesaja 43 : 9 – 12

Zingen: Psalm 112 : 1

Lezing: Matteüs 5 : 13 – 16

Zingen lied 339a

Preek

Muzikaal meditatief: Wär Gott nicht mit uns diese Zeit.

Zingen Lied 838:1,2,3

 • Geloofsbelijdenis met aansluitend zingen lied 838 : 4
 • Dankzegging en voorbeden
  Voorbeden worden door de gemeente beantwoord met Lied 367e
  Stil gebed
  Onze Vader (lied 369b)

 

 • Slotlied lied 416
 • Zegen
  De zegen wordt zingend afgesloten met:
  Amen, amen, amen!
  Dat wij niet beschamen
  Jezus Christus onze Heer
  amen, God, uw naam ter eer!