1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Ootmarsum

Telefoonnummer 0541-292311 (scriba)

RSIN-nr CVK: 002635987

RSIN-nr CVD: 824104626

Website adres: www.pkn-ootmarsum.nl

E-mail: Kerkrentmeester.PKO@gmail.com

Adres: Ganzenmarkt 31

Postcode: 7631 EM

Plaats: Ootmarsum

Postadres: Postbus 87

Postcode: 7630 AB

Plaats: Ootmarsum.

De Protestantse gemeente te Ootmarsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ootmarsum

  1. Samenstelling bestuur.Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 kerkenraadsleden (en een externe predikant), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
  2. Doelstelling/visie.De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
  3. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www.pkn-ootmarsum.nl vindt u onder ANBI het beleidsplan 2015 – 2020 van onze gemeente.
  4. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
  5. Verslag Activiteiten.De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Hierna begroting en jaaroverzicht.

Protestantse Gemeente Ootmarsum Beleidsplan 2015-2020

Hieronder vindt u het beleidsplan van de gemeente. Graag zouden we een aangepast / volgend beleidsplan willen presenteren, maar door de maatregelen rond Covid-19 is het niet mogelijk gebleken om in (grote) groepen over de toekomst na te denken.
Ook wezenlijke punten, zoals een verdere invulling van de samenwerking met de Protestantse Stiftsgemeente te Weerselo – met wie Ootmarsum sinds zomer 2019 een predikant deelt – heeft door corona vertraging opgelopen.
De kerkenraad heeft besloten het huidige, onderstaande beleidsplan te verlengen en in 2021 met een nieuw beleidsplan te komen.

Inleiding

Dit beleidsplan is een beschrijving van wat er nu gebeurt in Ootmarsum en van wat onze verwachtingen en plannen zijn voor de komende jaren. Wij zijn dankbaar voor onze kleine, sterke gemeente. De helft van onze gemeenteleden is vrijwilliger in één van de verschillende groepen. Vooral de jaarlijkse Siepelmarkt op drie donderdagen in juli en augustus is belangrijk voor de onderlinge verbondenheid. Dankzij de vele toeristen die onze diensten bezoeken, hebben we vaak een vollere kerk in de vakantiemaanden. Daarnaast hebben we ook zorgen voor de toekomst. De secularisatie neemt

toe. Eigen jongeren zien we nauwelijks meer in onze gemeente. Ook is het steeds moeilijker ambtsdragers te vinden. De kerk wordt steeds minder belangrijk voor mensen. Maar we weten ook dat het God is die ons draagt: wij hoeven Hem niet te dragen.

Met behulp van het beleidsplan hopen we meer zicht te krijgen op waar we als gemeente onze aandacht op moeten richten.

Dit beleidsplan zal steeds aangepast worden aan veranderende omstandigheden.

Inhoud beleidsplan:

– Korte beschrijving

– Cijfers en feiten

– Eredienst: kerkdiensten en kerkmuziek

– Pastoraat

– Vormings- en toerustingswerk: jeugdwerk en overig vormingswerk

– Diaconaat

– Beheer en financiën

– Samenvatting voornemens 2015-2020

Korte beschrijving

In de roerige 16e en 17e eeuw was Ootmarsum afwisselend Staats en Spaans. Daarom heeft de reformatie zich hier niet kunnen doorzetten, zoals in gemeentes in de Twenterand. Ootmarsum bleef overwegend katholiek. In 1632 waren de Spanjaarden definitief verdreven. De kerk werd toegewezen aan de kleine protestantse gemeente, voornamelijk bestaande uit boerengezinnen uit de buurtschap Breklenkamp, tegen de grens met Duitsland aan. In 1809 werd dit door koning Lodewijk Napoleon ongedaan gemaakt. De kerk werd toegewezen aan de katholieke gelovigen. De protestantse gemeente mocht de door haar gekochte inboedel meenemen naar de nieuwe kerk aan de Ganzenmarkt, die met hulp van de katholieke stadsgenoten gebouwd werd. Deze gebeurtenissen hebben we groots herdacht in 2009 en in 2011, in goede verbondenheid met de katholieke Ootmarsummers.

Onze gemeente beslaat nog steeds een uitgestrekt gebied. Van Vasse tot Tilligte, van Ootmarsum via Breklenkamp tot in Duitsland horen protestanten bij onze gemeente. De gemeente is een mengeling van autochtonen, vaak afkomstig van de boerenfamilies uit Springendal en Breklenkamp, en van allochtonen, van wie sommigen na hun pensionering in het mooie Ootmarsum komen wonen.

Cijfers en feiten

Aantal pastorale eenheden: 222

Aantal lidmaten: 222 ( 91 man; 131 vrouw)

Aantal doopleden: 154 ( 72 man; 82 vrouw)

Overige leden (geen doop of belijdend):

70 ( 41 man; 29 vrouw)

Aantal gastleden: 2

Totaal: 446

Eredienst

Kerkdiensten

Visie: De kerkdiensten vormen het hart van onze gemeente. Hierin komen we samen rondom het Woord, om te luisteren, te zingen, te bidden en te vieren. Om God te danken en te loven. Maar ook om elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien, in navolging van Jezus. We gedenken Zijn leven, sterven en opstanding in het delen van het Heilige Avondmaal.

Huidige invulling diensten: Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur. De dienst heeft een vaste orde. Na votum en groet bidden en zingen we het kyriegebed, gevolgd door een loflied. In de advent en de veertigdagentijd ontbreekt dit. Na het gebed om de opening van het Woord lezen we de Bijbel in de Nieuwe Vertaling (NBV). In de diensten met de eigen voorganger lezen lectoren de Bijbelteksten. We volgen meestal het oecumenisch leesrooster. Hier kan van afgeweken worden door gastpredikanten en door de eigen predikant. Na de verkondiging en het antwoordlied worden de gaven ingezameld, in twee rondgangen, voor de diaconie en voor de kerk. Daarna volgen het dankgebed, de voorbeden, het stil gebed en het Onze Vader. Gemeenteleden kunnen voorbedes aanvragen. Ook de diaconie kan aandeel hebben in de voorbedes.. Na het slotlied volgt de zegen. Er is een uitgangscollecte. Extra diensten: Naast de zondagse eredienst worden er diensten gehouden op kerstavond en kerstmorgen, op oudejaarsavond, in de stille week en met Pasen en Pinksteren. De viering met Hemelvaart vindt gezamenlijk plaats met de omliggende gemeentes. De eerstvolgende zondag na dankdag wordt daar aandacht aan besteed.

Bijzondere diensten: Van bovenstaande orde kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Onze liturgie is niet dwingend. We voelen ons als kerkenraad vrij om bijzondere diensten te organiseren die een bepaald doel dienen (jubileumdiensten, benefietdiensten, musicaldiensten). Daarnaast zijn er oecumenische diensten, doopdiensten en Avondmaalsdiensten (5 maal per jaar). Het Avondmaal wordt in de zomer lopend gevierd en in de winter zittend en staand rond de tafel. Er zijn verschillende oecumenische vieringen in den Oostenborgh en in het Franciscus.

Gasten

Omdat onze kerkdiensten bezocht worden door veel vakantiegangers, hebben we een welkomstgroep, die de kerkgangers begroet bij de ingang. Na de dienst is er gelegenheid voor gemeenteleden en gasten koffie te drinken en met elkaar in gesprek te raken in Ons Gebouw. Mensen, die aan huis gebonden zijn, kunnen sinds 2012 de diensten thuis beluisteren via de kerkradio. Zij kunnen na Avondmaalsdiensten op aanvraag thuis het Heilig Avondmaal vieren. Voor slechthorenden is er een ringleiding.

Kerkmuziek

Visie: Muziek spreekt tot het hart van de mens. Daarom hechten wij veel waarde aan goede kerkmuziek, uit verschillende muziekstromingen. Huidige situatie De piano is vervangen door een vleugel. Het liturgisch centrum is vergroot, ook om meer ruimte te hebben voor koren en bands. Het 18e eeuwse orgel wordt goed onderhouden. We hebben een vaste organist, geschoold op het conservatorium, met een vaste vervanging. Het koor Ootmusica zingt met christelijke feestdagen. Er bestaat in de gemeente een gelegenheids blazersensemble, dat één keer per jaar een kerkdienst begeleidt. Ook is er

vaak muzikale begeleiding door koren of zangers, afkomstig van een van de koren van de huidige organist. Jongeren krijgen de gelegenheid om te musiceren in de diensten. We zingen uit het nieuwe liedboek van kerken.

Muziek is voor moderne mensen belangrijk. Daarom willen we als kerkenraad ruimte geven voor verschillende muziekvormen, om verschillende leeftijden aan te spreken. Daarvoor willen we jaarlijks een goede planning maken van muziek in de erediensten.

Pastoraat

Visie: We willen als gemeente een gemeenschap zijn. Daarom behoort pastoraat tot onze kerntaken. Pastoraat betekent omzien naar elkaar. Het is een taak van de hele gemeente. Wij vormen samen één familie in Jezus Christus.

Huidige situatie Via de mededelingen in de kerk, de zondagsbrief, de Ringsproak en de website blijven we als gemeente van elkaars wel en wee op de hoogte. We moedigen mensen aan om aandacht aan elkaar te geven en niet bang te zijn navraag te doen. Het is belangrijk dat mensen niet vergeten raken. Allereerst dus is pastoraat een taak van de gemeente. Daarnaast is er een bezoekgroep, die valt onder de ouderling die pastoraat als hoofdopdracht heeft. Deze bezoekgroep heeft een vast adressenbestand. Eén maal per jaar vergadert deze groep.

Er is een bloemendienst, die de bloemen uit de dienst als groet van de gemeente bij zieken, jarigen of nieuw-ingekomenen bezorgt. Ouderlingen nemen persoonlijk contact op met nieuw-ingekomenen. Ze worden bij belangstelling, bezocht door een vrijwilligster van de gemeente. Zij geeft informatie over de gemeente en haar activiteiten. Daarna krijgen ze bezoek van de predikant als ze dat op prijs stellen. Verder valt het pastoraat toe aan de predikant en de ouderlingen. Een ouderling en een diaken hebben specifieke aandacht voor rouw en trouw. Onder de taak van de ouderlingen valt ook het begeleiden van begrafenissen.

De hoofdtaak van de predikant binnen het pastoraat is crisispastoraat. Uit dat crisispastoraat vloeit vaak ander pastoraat voort: het bezoeken van nabestaanden, van gemeenteleden die uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Bijzondere aandacht hebben de langdurig zieken. Daarnaast is er het gewone pastoraat. Daarbinnen hebben ouderen bijzondere aandacht. 80-plussers worden één maal per jaar bezocht, bij voorkeur rond een belangrijke datum in hun leven. Bij de planning van bezoeken helpt zo nodig een vrijwilligster uit de gemeente.

Naar de toekomst toe: -Vanaf februari 2015 hebben we nu drie ouderlingen. We zijn op zoek naar een ouderling/kerkrentmeester erbij en naar een nieuwe voorzitter van de kerkenraad. -Daarnaast zou het goed zijn als het consistorie secretarieel ondersteund zou worden. Ook het scribaat is ondertussen een taak van de ouderlingen geworden, omdat er geen scriba is. We zoeken hier naar een oplossing. – In 2014 bezochten we de tussengeneratie in het kader van het dertigersproject van de PKN. We waren verrast door de positieve ontmoetingen en zoeken een weg om hiermee verder te gaan.

Vorming en Toerusting

Jeugdwerk Visie: We merken dat de jeugd, zeker sinds het sluiten van de protestantse school, steeds meer meegaat in het Ootmarsumse levensgevoel. Men voelt zich betrokken bij de kerk en haar activiteiten, maar de kerkgang is voor hen minder belangrijk. Daarom willen we proberen momenten te creëren waarop we als kerk wat kunnen bijdragen aan de levens van onze jeugd. We willen ze bereiken op de plaatsen waar we zijn. Huidige situatie: We zijn gestopt met de bijzondere advents- en veertigdagentijdprojecten, omdat er geen belangstelling meer voor was. Alleen bij behoefte, bijvoorbeeld bij doopdiensten, is er nog nevendienst en kinderoppas. Wel proberen we ieder jaar een laagdrempelige kinderdienst te organiseren.

Naar de toekomst toe In de planning van 2015 staat het geven van Bijbelles door de predikante op de katholieke basisschool. We zullen als protestantse kerk vaker ons gezicht laten zien op deze school, waar nu ook de protestantse kinderen naar toe gaan.

Overig vormings- en toerustingswerk Visie: We leven in een omgeving waarin veel verdieping aangeboden wordt. Als kerk willen we hierbij aansluiten. Daarnaast bieden we een eigen kring aan, gebaseerd op Bijbeluitleg.

Huidige situatie Er is een Bijbelsgesprekgroep die ook mensen trekt van buiten onze eigen kring.. We zijn met één persoon vertegenwoordigd in het Spirit Team van het Huis van Spiritualiteit., een initiatief van de RK parochie. We ondersteunen de oecumenische vormingsactiviteiten in de vredesweek. Naar behoefte nemen gemeenteleden deel aan gericht vormingswerk.

Diaconaat

Visie: Ook het diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen, maar een taak van de hele gemeente. We geven in het diaconaat gestalte aan gerechtigheid en barmhartigheid en zijn daarin beeld van God.

Huidige situatie: De diakenen doen volgens rooster dienst in alle kerkdiensten en collecteren in de kerkdiensten. Een diaken of een ouderling gaat voor in gebed als de kist gesloten wordt, voor de rouwdienst. De diakenen delen samen met de predikant het Heilig Avondmaal uit. Ook zijn ze samen met de predikant aanwezig bij Avondmaalsvieringen elders, in het Franciscus of bij zieken thuis. De diakenen verzorgen mede de bloemen die als groet van de gemeente naar zieken, ouderen en nieuw ingekomenen gaan. Een attentie voor gemeenteleden met Pasen en Kerst wordt door hen verzorgd. Ze bezoeken regelmatig de Voedselbank om ingezameld eten en giften te overhandigen. Daarnaast verlenen ze discreet concrete hulp aan gezinnen in Ootmarsum, indien nodig. Ook zijn ze verantwoordelijk voor bijzondere projecten, zoals inzamelingen voor noodhulp.

In de dagen tussen kerst en oudjaar worden er knieperkes gebakken door gemeenteleden voor een diaconaal project. De diakenen verzorgen voor kerst een goed bezochte kerstmiddag voor ouderen. Omdat er geen zendingscommissie meer is, proberen de diakenen op de hoogte te blijven van de zendingsprojecten die door onze gemeente ondersteund worden via de kleine ring. De diakenen bezoeken de lokale en regionale vergaderingen. Ze werken mee aan Kerkbalans. Ze worden ondersteund door een administratrice.

Ons Gebouw. Ons Gebouw is diaconaal bezit. Dit vergt van de diakenen het nodige werk aan beheer en administratie. Naar de toekomst toe: We streven ernaar om Ons Gebouw winstgevend te maken, of in ieder geval budget neutraal te houden.

Beheer en financiën

Algemeen Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit 2 leden. Zij zorgen binnen de kerkenraad in eerste instantie voor het beheer en de financiën van de kerk. Daarnaast hebben zij de zorg voor de aangestelde betaalde mensen zoals de organist, koster en beheerder van de begraafplaats. Voorts voert het college van kerkrentmeesters het beheer over de onroerende goederen zoals het monumentale kerkgebouw met consistorie, de pastorie, het Hofmeiershuis (monumentaal winkel- en woonpand) en een drietal woningen. Naast deze onroerende goederen beheert zij diverse landerijen, die in de meeste gevallen voor agrarische doeleinden verpacht worden. Ook beheert het college een tweetal fondsen van de gemeente n.l. het Palthefonds en het Fonds van Linge. De opbrengsten van deze fondsen zijn bestemd voor kerkrentmeesterlijke zaken.

Inkomsten De inkomsten om het reilen en zeilen van de gemeente te bekostigen worden voor de circa 25% door de gemeenteleden bijgedragen via de actie Kerkbalans. Een ander deel wordt middels de wekelijkse collecten in de kerkdienst bijeengebracht. Elke zondag wordt minimaal één collecte bestemd voor de kerkrentmeesterlijke zaken. Het laatste deel wat door leden geschonken wordt voor kerkrentmeesterlijke zaken zijn de giften die worden ontvangen tijdens huisbezoek van ouderling, bezoekgroep of predikant. Naast de opbrengsten van z.g. “levend geld” zijn er de inkomsten van woningverhuur, pachten, kerkverhuur, renteopbrengst van spaartegoeden, fondsenwerving en incidentele giften voor bijv. restauratie. Ook de opbrengst van de Siepelmarkten komt voor 2/3 deel ten goede aan kerkrentmeesterlijke zaken.

Uitgaven Al deze inkomsten zijn nodig om de uitgaven van de kerkrentmeesterlijke zaken van de gemeente te kunnen bekostigen. Allereerst is er het traktement voor de predikant. Daarnaast zijn er de kosten voor gastpredikanten, de vergoedingskosten voor de organist, de koster(s) en de beheerder(s) van de begraafplaats. De onroerende goederen drukken door het nodige onderhoud financieel zwaar op de gemeente.

Er zijn meerjaren-onderhoudsplannen voor zowel kerkgebouw als orgel maar of deze plannen volledig financieel haalbaar zijn zal de toekomst uit moeten wijzen. Het blijft moeilijk om aan te geven wanneer grote uitgavenposten zijn te verwachten.

De begraafplaats Een apart onderdeel met betrekking tot beheer vormt de begraafplaats. Op basis van de grootte van de begraafplaats (soms ook ruimingen) verwachten we nog enkele tientallen jaren vooruit te kunnen. De tarieven worden voor twee jaar vastgesteld. Deze zijn relatief laag hetgeen blijkt uit de aanzuigende werking op mensen die elders wonen en hier begraven zouden willen worden. Hier wordt terughoudend mee omgegaan gezien de beperkte ruimte van de begraafplaats. In 2008 is er een nieuwe muur om het kerkhof geplaatst en is het hekwerk geheel gerestaureerd. In 2011 is

het begraafplaatsreglement gemoderniseerd en aangepast aan de huidige eisen.

Samenwerking andere instanties Het college van kerkrentmeesters werkt nauw samen met het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) te Amersfoort om zo voldoende kennis en professionele ondersteuning te hebben bij de aan- en verkoop van onroerende zaken en aanverwante zaken als melkquota, toestemming verkrijgen bij voorgenomen transacties en het verpachten van gronden. Het KKG zorgt daarbij ook voor de contracten en de juridische geldigheid hiervan. Voor de orgelrestauratie kan advies worden gevraagd bij de Orgelcommissie van de PKN. Voor de restauratie van de kerk wordt advies gevraagd bij de stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Vaassen. Zij zorgt ook voor de fondsenwerving voor de restauraties. Financieel advies wordt ingewonnen bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) waar ook het grootste deel van het vermogen is ondergebracht in een zgn. rentevervalkalender. Op deze wijze heeft de gemeente een stabiele bron van rente-inkomsten.

Overige Taken In principe vergadert het college van kerkrentmeesters 9 keer per jaar en nemen zij deel aan de kerkenraadsvergaderingen. Eén lid vertegenwoordigt het college van kerkrentmeesters in het moderamen. Elk jaar neemt zij deel aan een vergadering met de colleges van kerkrentmeesters van de Kleine Ring. Tijdens de erediensten is het college vertegenwoordigd in de kerk door minimaal 1 kerkrentmeester. De kerkrentmeesters zorgen dat gebruikelijke erediensten kunnen worden gehouden en houden toezicht op de orde tijdens de kerkdiensten.

Archief Tevens zorgen zij voor een deugdelijk archiefbeheer. Dit archief bestaat ten dele uit zeer oude documenten en is gedeeltelijk ondergebracht bij het Gemeentearchief Dinkelland. Hierover zijn afspraken gemaakt met de burgerlijke gemeente. De kerk heeft hierover te allen tijde de beschikking en blijft eigenaar. Andere taken die het College van Kerkrentmeesters vervult, zijn: Het benoemen en ontslaan van, het vaststellen van de bezoldiging voor en het vaststellen van de instructies voor de kerkelijke medewerkers. Het verzekeren van onroerende goederen en bezittingen. Het verhuren van graven en het innen van grafrechten. Het doen opstellen van jaarrekening en begroting. Het onderhouden van contacten met kerkelijke en burgerlijke overheden. Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. Het verzorgen van kerkbalans en de bezorging hiervan door de lopers voor kerkbalans Het verzorgen van solidariteitskas. Het verzorgen van de ledenadministratie

Beleidsvoornemens

Willen we inhoud geven aan het beleidsplan, met andere woorden willen we gaan werken aan de verdere opbouw van een levende gemeente Ootmarsum, dan is het noodzakelijk dat het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 kerkrentmeesters. Het college streeft er naar om de volgende doelstellingen te realiseren: Dat de inkomsten minimaal op het huidige peil blijven en dat er gestreefd moet worden de opbrengsten te verhogen. De gemeenteleden zullen meer op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het in stand houden van onze gemeente gewezen moeten worden. Zo nodig zal naast de toegezegde vrijwillige bijdrage een extra offer gevraagd moeten worden. De uitgavenposten moeten een constanter beeld krijgen. Opgebouwde reserves dienen op het huidige peil te blijven dan wel uitsluitend bestemd te worden voor echt onvoorziene posten. De in het bezit zijnde woonhuizen en

woon/winkelpand moeten goed worden onderhouden . Dit betekent concreet dat regelmatig gekeken wordt naar het nodige onderhoud en dat dit ook uitgevoerd wordt. Er wordt een planning gemaakt van het te verwachten onderhoud en dit wordt opgenomen in de begroting d.m.v. reserveringen.

Plannen 2015-2020

De voornemens van de verschillende onderdelen op een rij:

Eredienst Muziek is voor moderne mensen belangrijk. Daarom willen we als kerkenraad ruimte geven voor verschillende muziekvormen, om verschillende leeftijden aan te spreken. Daarvoor willen we jaarlijks een goede planning maken van muziek in de erediensten.

Pastoraat -Vanaf februari 2015 hebben we nu drie ouderlingen. We zijn op zoek naar een ouderling erbij en naar een nieuwe voorzitter van de kerkenraad. -Daarnaast zou het goed zijn als het consistorie secretarieel ondersteund zou worden. Ook het scribaat is ondertussen een taak van de ouderlingen geworden, omdat er geen scriba is. We zoeken hier naar een oplossing. – In 2014 bezochten we de tussengeneratie in het kader van het dertigersproject van de PKN. We waren verrast door de positieve ontmoetingen en zoeken een weg om hiermee verder te gaan.

Vormingswerk In de planning van 2015 staat het geven van Bijbelles door de predikante op de katholieke basisschool. We zullen als protestantse kerk vaker ons gezicht laten zien op deze school, waar nu ook de protestantse kinderen naar toe gaan. We zullen de deelname aan het Huis van Spritualiteit uitbouwen. Vanaf september 2015 zullen de protestanten meer meedraaien in de voorbereiding en de leiding van de activiteiten. We hopen de pr voor onze eigen activiteiten (vormingswerk en andere) te verbeteren.

Diaconaat We streven ernaar om Ons Gebouw winstgevend te maken, of in ieder geval budget neutraal te houden.

Financiën Willen we inhoud geven aan het beleidsplan, met andere woorden willen we gaan werken aan de verdere opbouw van een levende gemeente Ootmarsum, dan is het noodzakelijk dat het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 kerkrentmeesters. Het college streeft er naar om de volgende doelstellingen te realiseren: Dat de inkomsten minimaal op het huidige peil blijven en dat er gestreefd moet worden de opbrengsten te verhogen. De gemeenteleden zullen meer op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het in stand houden van onze gemeente gewezen moeten worden. Zo nodig zal naast de toegezegde vrijwillige bijdrage een extra offer gevraagd moeten worden. De uitgavenposten moeten een constanter beeld krijgen. Opgebouwde reserves dienen op het huidige peil te blijven dan wel uitsluitend bestemd te worden voor echt onvoorziene posten. De in het bezit zijnde woonhuizen en woon/winkelpand moeten goed worden onderhouden . Dit betekent concreet dat regelmatig gekeken wordt naar het nodige onderhoud en dat dit ook uitgevoerd wordt. Er wordt een planning gemaakt van het te verwachten onderhoud en dit wordt opgenomen in de begroting d.m.v. reserveringen.

Resultaten overzichten College van Kerkrentmeesters en Diakenen