1. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Ootmarsum

Telefoonnummer 0541-292311 (scriba)

RSIN-nr CVK: 002635987

RSIN-nr CVD: 824104626

Website adres: www.pkn-ootmarsum.nl

E-mail: Kerkrentmeester.PKO@gmail.com

Adres: Ganzenmarkt 31

Postcode: 7631 EM

Plaats: Ootmarsum

Postadres: Postbus 87

Postcode: 7630 AB

Plaats: Ootmarsum.

De Protestantse gemeente te Ootmarsum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ootmarsum

 1. Samenstelling bestuur.Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 kerkenraadsleden (en een externe predikant), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 2. Doelstelling/visie.De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 3. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www.pkn-ootmarsum.nl vindt u onder ANBI het beleidsplan 2015 – 2020 van onze gemeente.
 4. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 5. Verslag Activiteiten.De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Hierna begroting en jaaroverzicht.
 6. Protestantse Gemeente Ootmarsum
  BELEIDSPLAN 2021-2025
  Inleiding
  Het is lastig om in onzekere tijden beleid te maken voor de toekomst. De lange termijn gevolgen van de corona pandemie ten aanzien van kerkbezoek en financiën bijvoorbeeld moeten nog blijken.De afgelopen anderhalf jaar (na maart 2020) hebben de meeste activiteiten stil gelegen. Het was een tijd van bezinning met aan de ene kant ‘hoop’ en aan de andere kant ‘zorgen’. Aansluitend bij het beleidsplan van de landelijke kerk geldt ook voor de PKN Ootmarsum: ‘Van U (God) is de toekomst’.
 7. Profiel
  In de roerige 16e en 17e eeuw was Ootmarsum afwisselend Staats en Spaans. Daarom heeft de reformatie zich hier niet kunnen doorzetten. Ootmarsum bleef overwegend katholiek. In 1632 waren de Spanjaarden definitief verdreven. De grote kerk werd toegewezen aan de kleine protestantse gemeente, voornamelijk bestaande uit boerengezinnen uit de buurtschap Breklenkamp, tegen de grens met Duitsland aan. In 1809 werd dit door koning Lodewijk Napoleon ongedaan gemaakt. De kerk op het plein werd toegewezen aan de katholieke gelovigen. De protestantse gemeente mocht de door haar gekochte inboedel meenemen naar de nieuwe kerk aan de Ganzenmarkt, die met hulp van de katholieke stadsgenoten gebouwd werd. De goede verbondenheid met de katholieke Ootmarsummers is gebleven.Onze gemeente beslaat nog steeds een uitgestrekt gebied. Van Vasse tot Tilligte, van Ootmarsum via Breklenkamp tot in Duitsland horen protestanten bij onze gemeente. De gemeente is een mengeling van autochtonen, vaak afkomstig van de boerenfamilies uit Springendal en Breklenkamp, en van allochtonen, van wie sommigen na hun pensionering in het mooie Ootmarsum komen wonen.Omdat de meerderheid van de Twentse christenen katholiek is en er verder in de omgeving geen (protestantse) kerken van andere denominaties zijn (Gereformeerd, Baptist, Vrijgemaakt, enz.), bestaat de gemeente in Ootmarsum uit een brede vertegenwoordiging van gelovigen. In de vakantieperiodes zijn er vaak gasten – overwegend van de Bible Belt.Cijfers en feitenAantal pastorale eenheden: circa 243Aantal lidmaten: 210 ( 89 man; 121 vrouw)Aantal doopleden: 143 (69 man; 74 vrouw)Overige leden (geen doop of belijdend):

  69 ( 43 man; 26 vrouw)

  Aantal gastleden: 2

  Totaal geregistreerden: 422 (juli 2021) 446 in 2015

  De cijfers laten een langzame terugloop zien in het aantal leden. De ´vergrijzing´ wordt niet direct zichtbaar in de getallen, maar het mag duidelijk zijn dat de aanwas door geboorte / doop minimaal is. Dat proces is al gaande sinds de jaren ’60 (door kleinere gezinnen en secularisatie). Beleidsmatig moet daarom rekening gehouden worden met een verdere krimp – met name in de komende 10 of 20 jaar. Een lange termijn begroting kan helpen om e.e.a. inzichtelijk te maken.
  Daarnaast heeft de vergrijzing en krimp gevolgen voor het vinden van vrijwilligers. Goede communicatie en een duidelijke identiteit kan helpen de betrokkenheid bij de kerk te vergroten.

  Kerkdiensten
  Visie: Als gemeenteleden willen we ons (samen met ieder die zich daarbij wil aansluiten) blijven oefenen rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar hij ons roept om hem te volgen.

  We vieren dat het geloof betekenis heeft in de wereld van vandaag, ver weg en dichtbij en we gaan ervan uit dat bezinning aan de hand van de Bijbel van groot belang is voor onze manier van leven naar de toekomst.

  Huidige invulling diensten: Elke zondag is er een kerkdienst om 10.00 uur. De dienst heeft een vaste orde. Na votum en groet bidden en zingen we het kyriegebed, gevolgd door een loflied. In de advent en de veertigdagentijd ontbreekt dit. Na het gebed om de opening van het Woord lezen we de Bijbel in de Nieuwe Vertaling (NBV). In de diensten met de eigen voorganger lezen lectoren de Bijbelteksten. We volgen meestal het oecumenisch leesrooster. Hier kan van afgeweken worden. Na de verkondiging en het antwoordlied worden de gaven ingezameld, in twee rondgangen, voor de diaconie en voor de kerk. Daarna volgen het dankgebed, de voorbeden, het stil gebed en het Onze Vader. Na het slotlied volgt de zegen.

  Extra diensten: Naast de zondagse eredienst worden er diensten gehouden op kerstavond en kerstmorgen, op oudejaarsavond, in de stille week en met Pasen en Pinksteren. De viering met Hemelvaart vindt gezamenlijk plaats met de omliggende gemeentes. De eerstvolgende zondag na dankdag wordt daar aandacht aan besteed.

  Bijzondere diensten: Van bovenstaande orde kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Onze liturgie is niet dwingend. We voelen ons als kerkenraad vrij om bijzondere diensten te organiseren die een bepaald doel dienen. Daarnaast zijn er oecumenische diensten, doopdiensten en Avondmaalsdiensten (ongeveer 5 maal per jaar). Het Avondmaal wordt lopend gevierd, of rond de tafel. Er zijn verschillende oecumenische vieringen: In de vredesweek, rond de Gebedsweek en soms in den Oostenborgh (Welstee) / Amanshoeve.

  Omdat onze kerkdiensten bezocht worden door veel vakantiegangers, worden zij begroet bij de ingang. Na de dienst is er gelegenheid voor gemeenteleden en gasten koffie te drinken en met elkaar in gesprek te raken in Ons Gebouw tegenover de kerk. Mensen kunnen sinds 2020 de diensten thuis online volgen via computer, tablet, of interactieve TV. Voor slechthorenden is er een ringleiding. De kerk is ook door de week regelmatig te bezichtigen.

  Muziek spreekt tot het hart van de mens. Daarom hechten wij veel waarde aan goede kerkmuziek, uit verschillende muziekstromingen. Er is een vleugel en een 18e eeuwse orgel dat goed wordt onderhouden. Er zijn plannen voor een uitbreiding. We hebben een vaste organist, geschoold op het conservatorium, met een vaste vervanging. Het koor Ootmusica werkt af en toe mee aan de diensten, evenals andere koren of solisten.

  We zingen uit het liedboek (2013): Zingen en bidden in huis en kerk. Ook is er de mogelijkheid om van CD of MP3 / stick muziek af te spelen, desgewenst met beelden (beamer).

  In de toren is een mooi carillon dat regelmatig wordt bespeeld (eigendom van een stichting).

  Muziek is voor moderne mensen belangrijk. Daarom willen we als kerkenraad ruimte geven voor verschillende muziekvormen, om verschillende leeftijden aan te spreken.

  Pastoraat
  We willen als gemeente ook een gemeenschap zijn. Daarom behoort pastoraat tot onze taken. Pastoraat betekent omzien naar elkaar. Het is een taak van de gemeenteleden samen. Wij vormen één familie in Jezus Christus. Helaas is het door corona  en door gebrek aan vrijwilligers moeilijk gebleken om alle pastorale eenheden regelmatig te bezoeken. Ouderen boven de 80 zijn tijdens de pandemie veelal telefonisch benaderd. Een bezoekproject is nog niet echt van de grond gekomen en misschien te hoog gegrepen. Dat geldt ook voor het plan om de gemeente in secties te verdelen en een tiental contactpersonen te vinden met elk ongeveer 20 adressen. Misschien is het een idee om ‘post’ (actie kerkbalans) weer door deze vrijwilligers te laten bezorgen, in plaats van uit te besteden aan Postnl.

  Voorlopig zullen we moeten werken met ‘signalerings-pastoraat’ (waar wij signalen ontvangen ondernemen we actie) en gemeenteleden zullen zelf naar behoefte moeten aangeven of bezoek op prijs wordt gesteld. Voor crisispastoraat is ten allen tijde de predikant (of een vervanger) beschikbaar.

  Door onderling contact blijven we als gemeente zoveel mogelijk van elkaars wel en wee op de hoogte. De Wet op de Privacy heeft het moeilijker gemaakt om lief en leed te delen via bijvoorbeeld de Ringsproak en de zondagsbrief. We moedigen mensen aan om aandacht aan elkaar te geven en niet bang te zijn navraag te doen. Het is belangrijk dat mensen niet vergeten raken.

  Er is een bloemendienst, die de bloemen uit de dienst als groet van de gemeente bij zieken, jarigen of nieuw-ingekomenen bezorgt. Ouderlingen nemen contact op met nieuw-ingekomenen. Desgewenst krijgen ze bezoek van de predikant. De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt bij de predikant en de ouderlingen. Een ouderling en een diaken hebben specifieke aandacht voor rouw en trouw. Onder de taak van de ouderlingen valt ook het begeleiden van begrafenissen.

  De hoofdtaak van de predikant binnen het pastoraat is crisispastoraat. Uit dat crisispastoraat vloeit vaak ander pastoraat voort: het bezoeken van nabestaanden, van gemeenteleden die uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Bijzondere aandacht hebben de langdurig zieken. Daarnaast is er het gewone pastoraat. Daarbinnen hebben ouderen bijzondere aandacht. 80-plussers worden zo mogelijk één maal per jaar bezocht, bij voorkeur rond een belangrijke datum in hun leven.

  Diaconaat
  De diaconie is er voor gemeenteleden en anderen om hen bij te staan met concrete hulp. Dat zal in de huidige tijd steeds meer in overleg moeten met de armoede-coõrdinator van het SWTD om samen tot een oplossing te komen bij grotere financiële problemen. Kleinere, incidentele en acute bijstand kan door de diakenen (evt. in samenspraak met vertrouwenspersonen van de kerkenraad) worden gegeven. De diaconie geeft aan projecten in de eigen regio en de wereld en draagt zorg voor de viering van het Avondmaal.

  Beheer en financiën
  Aansluitend bij het Synoderapport ‘Werkzaam vermogen’ (2020) is de kerkenraad van mening dat er verantwoord omgegaan moet worden met de beschikbare middelen, maar dat deze ook gebruikt kunnen worden om de gemeenten en het samen kerk-zijn te ondersteunen. Dat geldt zowel voor de bezittingen van de kerk als de diaconie. “Het mag niet zo zijn dat een gemeente geen, of maar beperkt, invulling geeft aan haar roeping, terwijl er wel vrij beschikbaar vermogen voorhanden is”. Beleid en beheer moeten daarom op elkaar afgestemd zijn.

  Samenwerken
  Er wordt al geruime tijd gezocht naar nieuwe vrijwilligers, met name binnen de kerkenraad. Er is dringend behoefte aan ondersteuning van de diakenen, kerkrentmeesters en ouderlingen, een voorzitter en scriba. De huidige taken worden nu gedaan door een minimale bezetting.

  Omdat er sinds medio 2019 een predikant gezamenlijk is beroepen met de Stiftsgemeente in Weerselo wordt gekeken of het delen van bevoegdheden een oplossing zou kunnen bieden. Naar de toekomst toe willen we de samenwerking versterken voor het geval de noodzaak zich aandient om beide gemeenten te verenigen.

  Binnen de kleine Ring (Denekamp, Tubbergen, Oldenzaal, Weerselo en Ootmarsum) wordt een gezamenlijk kerkblad (Ringsproak) uitgegeven, zijn er gezamenlijke diensten en vervanging van predikanten indien nodig. Activiteiten (vorming en toerusting) worden in gezamenlijkheid aangeboden. Deze samenwerking kan nog worden uitgebreid.

  Tegelijk onderzoeken we de mogelijkheid van een toenemende samenwerking met de parochie Lumen Christi. De samenwerking bestond al in de vorm van enkele oecumenische diensten en ‘huis van de spiritualiteit’.

  Nieuwe activiteiten
  Er is het plan om met een groep enthousiaste gemeenteleden inspirerende activiteiten te organiseren die de verbondenheid met de kerk versterkt. Te denken valt bijvoorbeeld aan filmavonden, bezoek aan een klooster en gezamenlijke maaltijden.

  De kerk zal openheid moeten bieden aan de samenleving door multifunctionele inzet van het gebouw, door kunst en cultuuruitingen.

  Geloof
  Vroeger is voorbij. Dogma’s wankelen. Kerkgebouwen worden omgebouwd tot appartementen.

  De wereld gaat gewoon verder zonder kerk.

  Maar de kerk gaat verloren als zij de aansluiting met de wereld verliest.

  Wat hebben wij de samenleving te bieden? Geloof, hoop en liefde….!

  Beleid voor 2021 – 2025: Toekomstgericht denken. Dat is voorlopig meer dan genoeg.

   

Resultaten overzichten College van Kerkrentmeesters en Diakenen