De Stille Week 2024  in beeld

 

Oecumenische viering geeft een goed gevoel
In een goed bezette Simon en Judaskerk hielden parochianen en gemeenteleden een oecumenische viering. Al vele jaren houden de Protestantse en katholieke kerk in Ootmarsum gezamenlijke diensten. Normaal gesproken gebeurde dat twee keer in een jaar, maar sinds 2024 is dat uitgebreid naar vier oecumenische vieringen in een jaar.  Diaken Jan Kerkhof Jonkman, die samen met dominee Roelof Kloosterziel, de dienst leidde, juichte dit initiatief toe. “Het is fijn om samen in onze kerken deze vieringen te houden.”
Medewerking werd verleend door het dameskoor Stem en Klank dat onder leiding stond van Herman Koops. Mooie passende liederen kwamen voorbij en ook de gesproken woorden raakten de mensen.
Onder het genot van een kop koffie en thee werd er nagepraat over de viering.  Daarnaast praatten de aanwezigen elkaar bij. Het gaf iedereen in ieder geval een goed gevoel om op deze wijze terug te kijken op een geslaagde oecumenische viering.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op zondag 26 november herdachten we bij ons de gestorvenen, die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Een naast familielid stak een kaars aan en op deze wijze stonden we troostrijk stil bij Rika Engbers, Danho Danho, Martha de Koning en Bert Buddingh’.
Tijdens de viering werden passende gedichten voorgelezen, zong Majella van ’t Hul een prachtig Largo uit een opera van Händel. Tevens verleende het gelegenheidskoor onder leiding van Herman Koops haar medewerking met een aantal toepasselijke liederen. Op het liturgisch centrum stond een Jacobsladder, waarin paars-witte orchideeën zijn verwerkt als gedachtenis aan de overledenen. Trompetten, bovenin de schikking, als een symbool van welkom en de klimop verbeeldt de eeuwige trouw. Een bloemschikwerk dat helemaal past op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Na het aansteken voor de kaarsen van de overledenen konden ook de overige kerkgangers een kaarsje aansteken voor ‘een lege plek’ in hun leven. Het gaf troost en warmte om zo samen een lichtje voor een nabestaande te ontsteken.

 

‘Knoop de vrede in je oren…’
Op het einde van de Vredesweek is er traditioneel een oecumenische viering in Ootmarsum. Dit keer vond deze plaats in de r.-k. kerk Simon en Judas met als thema ‘De mantel van de vrede, waar bekleed jij je mee…’ Een viering in het teken om zonder ruzie, geweld en oorlog met elkaar samen te leven. Hoe belangrijk zijn dan de woorden, die het kinder – en tienerkoor zong: ‘Knoop de vrede in je oren, neem de vrede in je mond, neem de vrede in je handen, draag hem mee de wereld rond, vrede, vrede, vrede overal!’ Juist uit de monden van deze kinderen en tieners klinkt het aandoenlijk en zeker nog krachtiger.

 

 

 

In een goed gevulde kerk werd ook het Vredesweek thema ‘Onvrede en Nu?’ belicht.

José van den Bosch gaf in haar woorden aan hoe belangrijk het is om te kunnen vergeven. In haar gebed voor vrede en verzoening haalde zij een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog aan. In Coventry in Engeland was de prachtige basiliek verwoest en naderhand was er op de ruïne te lezen ‘God, forgive’. Alles draaide in deze dienst om vrede en dat vertaalde zich in de liederen, die er gezongen werden, de teksten en ook de overdenking van dominee Roelof Kloosterziel. Hij haakte aan op het thema ‘De mantel van vrede…’ door een aantal jassen mee te nemen. De kinderen mochten deze jassen aantrekken, waarbij de voorganger duidelijk aangaf dat een jas de buitenkant is en dat de vredesjas van binnenuit komt.

In een maatschappij waar van alles gebeurt, die verre van positief zijn, is deze oecumenische viering een oase waar rust en vrede van afstraalt. ‘Knoop de vrede in je oren…’
Dankzij het enthousiaste optreden van het kinder – en tienerkoor, de duidelijk opgezette liturgie, de inbreng van de lectoren en voorgangers, zorgden voor een fijne viering en dan is er onderling echt vrede.

 

 

 

De startzondag met het thema ‘in beweging’ nam ons mee naar plaatsen uit de bijbel. Naar rivieren en water, woestijnen en bergen en naar een oase. De doeken zijn geschilderd door de verschillende gemeentes van de Kleine Ring. Een mooie viering, verzorgd door de gemeente Oldenzaal, waarvoor onze dank.

 

Afscheid Wim Wassink als ouderling-kerkrentmeester 9 juli 2023

In de viering op zondag 9 juli heeft onze Protestantse gemeenschap afscheid genomen van Wim Wassink als ouderling-kerkrentmeester. Wim heeft eerst een periode van 8 jaar in de Kerkenraad gezeten en de laatste twee tot drie jaar is hij opnieuw toegetreden om het kerkbestuur te ondersteunen. Wim heeft zich beziggehouden met allerlei werkzaamheden in het belang van het kerkgebouw, Ons Gebouw en de bezittingen van de kerk. Vaak kwam het onderhoud om de hoek kijken. Als kerkrentmeester waren natuurlijk de financiën van groot belang.
Dominee Roelof Kloosterziel bedankte Wim Wassink voor zijn inzet en benadrukte dat Wim niet verloren gaat voor de kerk. Karin Baanstra overhandigde hem een bos bloemen. Daarna werd hij toegezongen met het lied ‘ Nobody Knows’. In Ons Gebouw konden de kerkgangers Wim met een handdruk bedanken voor zijn inzet.

 

Afscheid van Johan en Johan – 19 februari 2023

 

In de viering van zondag 19 februari namen Johan Arends en Johan Molendijk officieel afscheid. Johan Arends bekleedde 43 jaar lang de functie van beheerder van de Hervormde Begraafplaats. Johan Molendijk stopte met de administratieve werken voor wat betreft het kerkhof aan de Molenstraat. In deze viering werd door voorzitter Erik ten Hoff dankbaar teruggekeken op de inzet van deze beide mannen voor de kerk en in het bijzonder de Hervormde Begraafplaats.

“Jullie zijn in mijn ogen de draagvaders van de begraafplaats en ik weet dat jullie beiden met veel respect en op waardevolle wijze deze functies hebben bekleed.” Als dank voor al hun inzet kregen Johan en Johan een bankje dat een plek krijgt op de begraafplaats. Tevens kreeg Johan Arends een mooie fotocollage en Johan Molendijk een cadeaubon.
In deze viering trad Henriëtte Molendijk toe tot de diaconie.

Zij werd niet bevestigd, maar kan binnen deze geleding toch meehelpen om de werkzaamheden binnen de Diaconie te kunnen vervullen.

Kerkenraadsvoorzitter Erik ten Hoff praatte de gemeente bij over de stand van zaken voor wat betreft het orgel. De handtekeningen om tot restaureren over te gaan zijn gezet. Flentrop verricht deze werkzaamheden en komende donderdag 23 februari wordt de eerste pijp uit het orgel gehaald en meegenomen naar Zaandam om daar gerestaureerd te worden.

Het orgel krijgt, dit tot grote blijdschap van organist Herman Koops, een trompetpedaal. Het grootste werk om het monumentale orgel te restaureren zal trouwens pas plaatsvinden in 2025.
Het grootste gedeelte van de kosten komen voor rekening van de provincie Overijssel  en de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij subsidiëren deze restauratie voor het prachtige bedrag van 346.000 euro. De totale kosten bedragen circa 450.000 euro.  In de komende maanden zal de kerkenraad de gemeente verder informeren over allerlei acties, die gevoerd moeten worden om de eigen bijdrage aan deze restauratie in te vullen.
Al met al zorgde de viering in onze kerk voor mooie bouwstenen en heeft de gemeente op waardige wijze afscheid kunnen nemen van Johan en Johan. Hun opvolging is geregeld in de personen van Hennie Wessels en Ine Veneklaas en ook de versterking van de diaconie in de persoon van Henriëtte Molendijk is een welkome aanvulling om verder te bouwen aan onze gemeenschap.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bevestiging Corrie Overvelde tot diaken 24 juli 2022

 

 

 

 

 

 

 

Het is in tijden van krapte enorm fijn dat afgelopen zondag Corrie Overvelde bevestigd is tot diaken in de Protestantse gemeente van Ootmarsum. Daarnaast is het ook fijn dat de Kerkenraad weer op het minimale aantal leden is gekomen. Tevens is het fijn dat Corrie de taak als diaken op zich wil nemen, want na een aantal jaren als notuliste kent ze onze gemeente en het reilen en zeilen binnen de Protestantse kerk. Naderhand kreeg ze, maar ook haar partner Jan, vele felicitaties en fijne reacties op haar bevestiging.

 

Vieringen rondom en met Pasen
Traditiegetrouw waren er drie vieringen in onze kerk rondom en met Pasen. Op Witte Donderdag hebben we het laatste Avondmaal van Jezus herdacht met matzes en wijn.  De verbondenheid aan de Avondmaalstafel was voelbaar om op deze wijze stil te staan bij de naderende dood van de Zoon van God.
Op Goede Vrijdag werden door het gelegenheidskoor koralen gezongen afgewisseld met teksten uit het evangelie. Het verraad, het verloochenen en de kruisiging van Jezus stonden centraal in deze viering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Eerste Paasdag waren gemeenteleden aanwezig op het kerkhof om op de dag dat Jezus Christus is opgestaan bij de doden te zijn. Na een korte plechtigheid legden de aanwezigen narcissen op de graven van bekenden en familie.
Vervolgens was er een prima verzorgd Paasontbijt in Ons Gebouw. De viering in de kerk begon om 10.30 uur onder leiding van dominee Roelof Kloosterziel. Koster Hans van Duijn bracht de Paaskaars binnen en het gelegenheidskoor zong ‘Licht dat ons aanstoot’. Het werd een fijne viering met prachtige samenzang en koorzang. Het slotlied ‘U zij de glorie’ werd uit volle borst gezongen en daarmee verlieten de gemeenteleden en de gasten de kerk om op weg te gaan naar de nieuwe week.  Met Pasen in gedachten en zoals dominee Kloosterziel het verwoordde: “Het feest van de wedergeboorte”.

 

 
Hieronder meer foto’s van deze bijzondere diensten:

_______________________________________________________________________________________
Erik ten Hoff bevestigt als ouderling-kerkrentmeester
Tijdens de viering op zondag 20 februari is Erik ten Hoff bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad en de gemeente zijn erg verheugd met deze versterking, want de bezetting was na het vertrek van Jannie van Duijn en Hennie Wessels wel erg minimaal.
Dominee Roelof Kloosterziel leidde de viering en preekte onder meer over het leven van Jozef. Na deze overdenking over het ‘groeien van mensen’ en het leren om te vergeven, waardoor je ook geeft, zong een gelegenheidskoor Erik ten Hoff toe.  De tekst van dit  toepasselijke lied ‘Nearer my God to Thee’ kreeg in deze bevestigingsdienst nog meer lading.
Driemaal ‘ja’
Bij de bevestiging klinkt uit de mond van Erik ten Hoff twee keer een ‘ja’. Niet alleen tegen het werk, maar ook ‘ja’ tegen God en mensen. Verder gaan op de weg, die de gemeente al eeuwen gegaan is in het voetspoor van Jezus Christus.
Maar dat ja-woord komt niet alleen van de kant van de nieuwe ambtsdrager. Het is drieledig, er klinkt driemaal een ‘ja’. Ook door de gemeente, die ná de bevestiging gezamenlijk ‘ja’ zegt als zij de nieuwe ambtsdrager aanvaardt en verwelkomt. Zij belooft de ambtsdrager ‘hoog te houden’, te ondersteunen. Zij bevestigt zich als het ware aan de nieuwe ambtsdrager, belooft: ‘we zijn met jou verbonden’.  Zo worden God, de gemeente én de ambtsdrager aan elkaar bevestigd, aan elkaar verbonden. De één kan niet zonder de ander.Na de bevestiging ontving de nieuwe ouderling-kerkrentmeester van Wim Wassink het boek over de geschiedenis van onze Protestantse kerk en tevens de sleutel van het kerkgebouw.
In Ons Gebouw ontving Erik ten Hoff en zijn familie op warme wijze de felicitaties van de aanwezige gemeenteleden

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kerst ‘in het klein’ in onze kerk
Op Kerstavond en op Eerste Kerstdag zijn er twee vieringen in onze kerk gehouden. Vermoedelijk door de Corona-maatregelen waren er niet veel kerkgangers, maar hopelijk hebben velen de diensten online mee kunnen vieren. Op Kerstavond was het thema ‘Alle begin is klein’. Het begon met één lichtje, maar dat breidde zich al heel snel uit met lichtjes van de mobiele telefoons en uitgedeelde zaklampjes. Maar ook het licht in de kerstboom en aan de adventskaarsen werd ontstoken, waarna ook de kerstkaars licht gaf.
Karin Baanstra verzorgde een warm welkom. Hanneke Spermon vertelde een aandoenlijk verhaal, terwijl een gelegenheidskoor onder leiding van Herman Koops passende en mooie kerstliederen zong. Het Kerstevangelie werd door Peter Baanstra in het Twents gebracht. Dominee Kloosterziel nam de overdenking voor zijn rekening en blikte terug op twee jaar geleden toen de kerk vol zat en nog niemand van Corona of de verstrekkende gevolgen had gehoord. Op Eerste Kerstdag werd de dienst geleid door dominee W. Ekker, die de zieke dominee Marsman verving. De voorganger sprak over het vleesgeworden woord in een preek met hoop voor de kerk en voor de toekomst. De lezingen en de preek werden afgewisseld met samenzang, die naadloos pasten bij de kerstgedachte. Twee vieringen ‘in het klein’. Laat dat weer het begin zijn van het verspreiden van het kerstlicht!!!
Kerstavond in beeld

Eerste kerstdag

_____________________________________________________________________________________
Verbonden in leven en in afscheid 2021

Op zondag 21 november vierden we in onze kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het werd een indrukwekkende viering. We herdachten de overledenen, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We stonden ook stil bij andere dierbaren, die we missen in ons leven. De levende mens is bij herinneringen aan hun ontvallen geliefden kwetsbaar en emotioneel. Dat voel je in deze viering waar harten huilen, maar waar je ook kracht uit put door het verlies samen te delen.  Ook was er de blijdschap dat we Reinout Kooij in het afgelopen jaar ten doop mochten houden. En wat waren oma en opa Danho blij en trots met het bosje bloemen dat ze als aandenken kregen.

Een liturgische bloemschikking vol symboliek met witte rozen, klimop en kaarsen met takken, die naar de hemel reikten. Ouderling Hanneke Spermon legde de symbolen uit en sloot haar welkomstwoord af met een indringend gedicht.Er komt in ons leven een moment
dat we iemand moeten loslaten.
Na dit verlies slaan we onze herinneringen op.
We bundelen deze zichtbaar voor onszelf
en diegene blijft in ons hart voortleven.
Een boek vol prachtige bladzijden
met dierbare gedachten.
Net als een boom die zijn blad verliest
en kracht krijgt om te blijven bestaan,
zorgen deze bladen vol herinneringen
voor troostrijk voedsel in ons hart.
Om nooit alleen verder te gaan.Een gelegenheidskoor zong passende liederen en ook de liederen, die samen gezongen werden completeerden deze viering. Na de overdenking van dominee Kloosterziel werden de namen genoemd en staken familieleden hun kaars aan om te laten weten en voelen dat de herinneringen blijven en het licht van hun dierbaren altijd blijft schijnen. 

_________________________________________________________________________________
Afscheid kerkenraadsledenIn de viering van zondag 22 augustus 2021 nam de Protestantse gemeente in Ootmarsum afscheid van twee kerkenraadsleden. Ouderling kerkrentmeester Jannie van Duin en diaken Hennie Wessels zetten een punt achter hun kerkenraadswerk. Jannie van Duin heeft veel betekent om de financiële huishouding op orde te houden en tevens te zorgen dat noodzakelijk onderhoud kon plaatsvinden. Uiteraard in overleg met haar mede-kerkrentmeesters. Ze toonde een enorme betrokkenheid en was vaak in ‘haar kerk’ te vinden. In haar dankwoord gaf ze ook aan om als vrijwilliger actief te blijven voor de protestantse gemeenschap in Ootmarsum. Hennie Wessels was ook enorm betrokken en zeker bij die mensen, die aandacht echt nodig hadden. Ook zette ze zich in voor diverse projecten, die door de plaatselijke Diaconie ondersteund werden, waaronder de voedselbank. Twee kerkenraadsleden, die dat werk konden doen waar hun hart lag. In Ons Gebouw kregen ze van de aanwezige gemeenteleden een hartelijk dankwoord voor hun inzet en betrokkenheid. Dominee Kloosterziel overhandigde hen een boek, terwijl ouderling Karin Baanstra de scheidende kerkenraadsleden een prachtig boeket bloemen gaf.

 

Feestelijke doop Reinout Kooij

Het dopen in onze kerk komt veel minder frequent voor dan pakweg twintig tot dertig jaar geleden.  De ouders van nu zijn minder betrokken bij een geloofsgemeenschap. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet geloven. Alleen het instituut kerk zit niet meer in hun dagelijks systeem, omdat ze vaak andere prioriteiten hebben en het hen niet meer aanspreekt.
Het dopen van Reinout Kooij vindt dan ook plaats in een ander perspectief. Waar dopen in de vorige eeuw in onze kerk bijna vanzelfsprekend is, daar is het anno 2021 een nagenoeg unieke gebeurtenis.

Het werd een bijzondere, feestelijke doop. Temidden van vader en moeder Robert en Naghem, broertje Alexander en zusje Marilot, opa en oma Danho en verder familie- en gemeenteleden kreeg Reinout het sacrament van de Heilige Doop. Dopen gebeurt uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
als teken van het verbond van God met mensen
om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap, de dopeling staat er niet alleen voor en wordt met liefde opgenomen. Als symbool hiervoor ontvingen de ouders een doopkaars, die werd aangestoken aan de Paaskaars.

Tijdens deze feestelijke viering zong een gelegenheidskoor op prachtige wijze meerdere liederen uit de kerkelijke traditie. Veel indruk maakte het ‘Avé Maria’ dat vertolkt werd door Ellen IJland. Herman Koops droeg bij aan het instuderen en de begeleiding van de liedjes.

Afscheid Johan Molendijk en bevestiging Wim Wassink

In de viering van zondag 10 januari 2021 werd afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeester Johan Molendijk. Warme afscheidswoorden waren er van Jannie van Duijn,die het scheidende kerkenraadslid prees om zijn betrokkenheid en trouw. Met een passend geschenk en bloemen voor zijn vrouw Henriëtte werden deze woorden onderstreept.

 

Wim Wassink werd in deze dienst bevestigd. Ook hij werd toegesproken door Jannie van Duijn, die blij was met de komst van deze ouderling-kerkrentmeester.

Johan Molendijk werd na zijn afscheid toegezongen met de woorden van lied 362 : 1, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, terwijl Wim Wassink na zijn bevestiging toegezongen werd met de woorden van het tweede vers van lied 362, Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild. Dominee Roelof Kloosterziel leidde deze viering.

Kerstavond 2020

1e Kerstdag 2020