Zondagsbrief 3 juli 2022

Voorganger:                         Ds. Wiekeraad uit Uelsen
Ouderling van dienst:         Hanneke Spermon
Lector:                                   Hanneke Spermon
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

Pastoraat
De bloemen uit de dienst gaan als felicitatie naar Nick Molendijk en Marit Tijhuis, vanwege de geboorte van hun dochtertje Jinthe op 6 mei.


Online de kerkdienst volgen

De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Via het kopje KerkTV.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, zou u dat op een briefje aan de koster of de dominee willen geven?
Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak. In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.
Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang.

  1. Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

De collectezak in de houder in de hal is bestemd voor deze collecte.

2.Plaatselijke Diaconie
De ouderling van dienst staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke Diaconie.
Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088

Napraten onder het genot van koffie of thee/Gemeenteberaad
Na de dienst nodigen wij u weer uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Aansluitend is er Gemeenteberaad over het orgel en wordt de stand van zeken besproken.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Volgende week
Zondag 10 juli gaat Ds. Roelof Kloosterziel voor in de dienst.

Restauratie orgel Protestantse kerk

Het begon jaren geleden met de vraag van vaste organist Herman Koops of het mogelijk was om een trompetpedaal toe te voegen aan het Berner-orgel in de Protestantse kerk. Van het één kwam het ander en het rijksmonument werd aan een nader onderzoek onderworpen door orgeladviseur Aart van Beek, die samen met Herman Koops ‘door het orgel liep’.

Restauratie van het orgel bleek nodig te zijn en de prognose van orgelbouwer Flentrop, voor wat betreft de kosten, gaat uit van een bedrag van 410.000 euro. Bij de provincie Overijssel en het Rijk (RCE) zijn subsidieaanvragen ingediend. In totaal is onder voorwaarden een bedrag van bijna 350.000 euro toegekend.

Er zit echter nog een adder onder het gras, want gelet op de voorwaarden, zoals deze nu voorliggen, moet de restauratie voor 1 december 2023 zijn afgerond. Voor orgelbouwer Flentrop is dit gezien haar planning niet mogelijk. Wij zijn dan genoodzaakt verlenging van de subsidiabele termijn aan te vragen. Dit wordt nu in gang gezet.

Daarnaast is het maar zeer de vraag of door de huidige ontwikkelingen de materiaal-  en personeelskosten niet fors omhoog gaan, zoals in de reguliere bouwwereld al te merken is. Er zijn dus nog de nodige onzekerheden, die zijn op dit moment niet zo één twee drie weg te poetsen.

Tijdens het gemeenteberaad werden aan de aanwezige leden twee belangrijke vragen gesteld:
1. Hoe belangrijk vind je het monumentale Berner-orgel?
2. Wat is het jullie waard?

Erik ten Hoff schetste een reëel beeld van de huidige financiële positie van de kerk. “Als kerkrentmeesters vinden we het niet verstandig om het resterende bedrag, de eigen bijdrage om de restauratie mogelijk te maken uit het zogeheten bronvermogen te halen”. Dat betekent dat we naar andere middelen moeten zoeken om de eigen bijdrage, dat tussen de 70.000 en 100.000 euro zal liggen bij elkaar te krijgen.

 

De kerkrentmeesters maken een voorstel voor een dekkingsplan voor fondswerving om de eigen bijdrage tot ca. € 100.000,- bijeen te krijgen.

Gedacht wordt allerlei fondsen aan te schrijven, maar ook de gemeente zal haar steentje bij kunnen dragen in de vorm van “acties en giften.”

De aanwezige gemeenteleden waren het unaniem eens dat het monumentale Berner-orgel zeer belangrijk is voor onze gemeente en dat we er samen alles aan willen doen om de restauratie financieel mogelijk te maken.

Er is afgesproken dat ook alle gemeenteleden goed nadenken welke mogelijkheden zij zien om samen de middelen bijeen te brengen. Over twee maanden zal opnieuw een gemeenteberaad plaatsvinden om te kijken welke ideeën er leven en hoe we verder kunnen gaan.

De kerkrentmeesters zullen dan mogelijk meer weten of verlening van de subsidiabele termijn kan worden toegekend, zodat de restauratie eventueel in 2024 door Flentrop kan worden afgerond.

Het gemeenteberaad verliep in een prettige sfeer en de neuzen stonden allemaal dezelfde kant op. Samen de schouders eronder.

Expositie Bijbelplaten van het Oude Testament geïllustreerd door Ben Horsthuis.

Schoolmuseum Ootmarsum organiseert dit kalenderjaar een expositie van het omvangrijke werk van illustrator Ben Horshuis. Dat doen we in samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk en de Protestante Kerk in Ootmarsum.

Ben Horsthuis is in 1918 geboren in Oud Ootmarsum. Hij groeide op in een streng katholiek gezin. Zijn vader was hoofdonderwijzer aan de Scheepersschool aan de Denekamperstraat te Ootmarsum.

Op 5-jarige leeftijd kreeg Ben zijn eerste verfdoos: hij tekende liever dan huiswerk maken. Hij werd geïnspireerd door “Meester“ Bernink, plaatselijk bekend. In 1932 werd hij naar kostschool gestuurd om onderwijzer te worden. Hij verhuisde als 23-jarige jonge onderwijzer naar Pijnacker en wijdde zijn hele verdere leven aan de tekenkunst. In 1998 overleed hij, plotseling en in het harnas, aan zijn tekentafel.

 

Ben verwierf grote Bijbelkennis door het tekenen van 30 Bijbelse schoolplaten, en religieuze voorstellingen. Hij maakte ze in de 50-er jaren voor het katholieke onderwijs, maar ze werden daarna door alle christelijke gezindten wereldwijd gebruikt, op scholen en voor missie en zending. Hij legde zich ook toe op lesmethodes voor vrijwel alle vakken van het lager onderwijs. Zo maakte hij de tekeningen bij meer dan vijftig lesmethodes, en ontwikkelde zelf een biologie- en een tekenmethode.

Maar hij deed nog meer! Hij voorzag 1.200 leesboeken van zijn illustraties, maakte stripverhalen, kleurplaten, en had een natuurrubriek, en dat alles in meerdere kranten en tijdschriften. Zo vond je zijn werk in bladen als Engelbewaarder, Okki, Taptoe, Terdege, GezinsGids en het Reformatorisch Dagblad. Nog steeds wordt het werk van hem uitgegeven en gedownload op internet.

Ondanks het feit dat hij het grootste deel van zijn leven in Pijnacker doorbracht, is hij een echte Twentenaar gebleven: bescheiden, met Twentse humor en vol van de prachtige natuur in ons mooie Twente.

De complete collectie Bijbelplaten van het Oude Testament is dus vanaf 19 februari te zien in beide kerken in Ootmarsum. In elke kerk vind je er vijftien! Dat is een unieke gelegenheid voor ons als inwoners én bezoekers van Ootmarsum. Kom dus kijken naar deze prachtige werken van Ben Horsthuis, en loop ook binnen in het Schoolmuseum om nog meer van zijn omvangrijke nalatenschap te zien.