Zondagsbrief 2 oktober 2022

Voorganger:                         Ds. W. Janssen uit Losser 
Ouderling van dienst:         Karin Baanstra
Lector:                                  Karin Baanstra
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

 

 

 

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Wanneer u behoefte heeft dat er voor een gebeurtenis of iemand gebeden wordt, zou u dat op een briefje aan de koster of de dominee willen geven?
Het Kyriegebed is voor de nood in de wereld, dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak. In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen.
Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x amen gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang.

  1. Kerk & Israël

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

De collectezak in de standaard in de hal is voor deze collecte bestemd.

  1. Plaatselijke Diaconie
    De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang.
    Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95RABO0140136088


Napraten onder het genot van koffie of thee
Na de dienst nodigen wij u weer uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Meditatief wandelen vanuit de Jakobus de Meerdere kerk
Aan de Scholten Reimerstraat 42 te Lonneker.

Thema: wat heb je nodig om gelukkig te zijn?

Zaterdag 8 oktober tussen 9.15 uur en 9.30 uur verzamelen in de kerk.

Na een meditatief moment in de kerk wandelen we ongeveer 11 km in het buitengebied van dit dorp.
Onderweg ontstaat er ruimte voor een gesprek afgewisseld met stiltemomenten en gedichten.
Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.
Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee.

Deelname is gratis maar er wordt er vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten.
Ook wanneer u niet kerkelijk bent- u bent van harte welkom.
De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, email vangalenmarjan@gmail.com 
voor nadere informatie: telefoon 0541- 296836

 

‘Heel de aarde’ thema startzondag Kleine Ring

De vijf gemeentes van de Kleine Ring vierden in Tubbergen hun startzondag. Het thema ‘Heel de aarde’ werd belicht. Dat vond plaats achter de Protestantse kerk in Tubbergen waar veel belangstellenden een gastvrije plek vonden. Het koor ‘Ambiënte’ uit Geesteren verleende haar medewerking. Het was trouwens de laatste keer dat dirigent Peter Löbker het enthousiaste koor leidde.
Bij de start van deze viering ontwaarden de bezoekers een zonnetje dat moeite had om door de mistige wolken door te dringen. ‘Heel de aarde’ werd, naarmate de startzondag vorderde, met veel zon overgoten. Tijdens het lied van Ramses Shaffy en Liesbeth List werd ‘Mijn hemel blauw’.

Leest u verder op de site onder het kopje ‘Kerk in Beweging’ – ‘bijzondere diensten’.

Daar vindt u ook alle foto’s van deze dienst

Een prachtig spontaan orgelspel

Op zaterdagmiddag werd de kerkenwacht aangenaam verrast toen er gevraagd werd werd of er even op het orgel gespeeld mocht worden.Deze organist uit Nieuwdorp in Zeeland had tijdens de Siepelmarkt op donderdag ook al achter het orgel mogen plaatsnemen en wilde voor hij naar huis ging dit nog een keer kunnen doen, nu samen met zijn broer die de registers bediende. De kerkengids heeft ervan genoten zoals zij zelf vertelde.

 

Restauratie orgel Protestantse kerk

Het begon jaren geleden met de vraag van vaste organist Herman Koops of het mogelijk was om een trompetpedaal toe te voegen aan het Berner-orgel in de Protestantse kerk. Van het één kwam het ander en het rijksmonument werd aan een nader onderzoek onderworpen door orgeladviseur Aart van Beek, die samen met Herman Koops ‘door het orgel liep’.

Restauratie van het orgel bleek nodig te zijn en de prognose van orgelbouwer Flentrop, voor wat betreft de kosten, gaat uit van een bedrag van 410.000 euro. Bij de provincie Overijssel en het Rijk (RCE) zijn subsidieaanvragen ingediend. In totaal is onder voorwaarden een bedrag van bijna 350.000 euro toegekend.

Er zit echter nog een adder onder het gras, want gelet op de voorwaarden, zoals deze nu voorliggen, moet de restauratie voor 1 december 2023 zijn afgerond. Voor orgelbouwer Flentrop is dit gezien haar planning niet mogelijk. Wij zijn dan genoodzaakt verlenging van de subsidiabele termijn aan te vragen. Dit wordt nu in gang gezet.

Daarnaast is het maar zeer de vraag of door de huidige ontwikkelingen de materiaal-  en personeelskosten niet fors omhoog gaan, zoals in de reguliere bouwwereld al te merken is. Er zijn dus nog de nodige onzekerheden, die zijn op dit moment niet zo één twee drie weg te poetsen.

Tijdens het gemeenteberaad werden aan de aanwezige leden twee belangrijke vragen gesteld:
1. Hoe belangrijk vind je het monumentale Berner-orgel?
2. Wat is het jullie waard?

Erik ten Hoff schetste een reëel beeld van de huidige financiële positie van de kerk. “Als kerkrentmeesters vinden we het niet verstandig om het resterende bedrag, de eigen bijdrage om de restauratie mogelijk te maken uit het zogeheten bronvermogen te halen”. Dat betekent dat we naar andere middelen moeten zoeken om de eigen bijdrage, dat tussen de 70.000 en 100.000 euro zal liggen bij elkaar te krijgen.

 

De kerkrentmeesters maken een voorstel voor een dekkingsplan voor fondswerving om de eigen bijdrage tot ca. € 100.000,- bijeen te krijgen.

Gedacht wordt allerlei fondsen aan te schrijven, maar ook de gemeente zal haar steentje bij kunnen dragen in de vorm van “acties en giften.”

De aanwezige gemeenteleden waren het unaniem eens dat het monumentale Berner-orgel zeer belangrijk is voor onze gemeente en dat we er samen alles aan willen doen om de restauratie financieel mogelijk te maken.

Er is afgesproken dat ook alle gemeenteleden goed nadenken welke mogelijkheden zij zien om samen de middelen bijeen te brengen. Over twee maanden zal opnieuw een gemeenteberaad plaatsvinden om te kijken welke ideeën er leven en hoe we verder kunnen gaan.

De kerkrentmeesters zullen dan mogelijk meer weten of verlening van de subsidiabele termijn kan worden toegekend, zodat de restauratie eventueel in 2024 door Flentrop kan worden afgerond.

Het gemeenteberaad verliep in een prettige sfeer en de neuzen stonden allemaal dezelfde kant op. Samen de schouders eronder.

Expositie Bijbelplaten van het Oude Testament geïllustreerd door Ben Horsthuis.

Schoolmuseum Ootmarsum organiseert dit kalenderjaar een expositie van het omvangrijke werk van illustrator Ben Horshuis. Dat doen we in samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk en de Protestante Kerk in Ootmarsum.

Ben Horsthuis is in 1918 geboren in Oud Ootmarsum. Hij groeide op in een streng katholiek gezin. Zijn vader was hoofdonderwijzer aan de Scheepersschool aan de Denekamperstraat te Ootmarsum.

Op 5-jarige leeftijd kreeg Ben zijn eerste verfdoos: hij tekende liever dan huiswerk maken. Hij werd geïnspireerd door “Meester“ Bernink, plaatselijk bekend. In 1932 werd hij naar kostschool gestuurd om onderwijzer te worden. Hij verhuisde als 23-jarige jonge onderwijzer naar Pijnacker en wijdde zijn hele verdere leven aan de tekenkunst. In 1998 overleed hij, plotseling en in het harnas, aan zijn tekentafel.

 

Ben verwierf grote Bijbelkennis door het tekenen van 30 Bijbelse schoolplaten, en religieuze voorstellingen. Hij maakte ze in de 50-er jaren voor het katholieke onderwijs, maar ze werden daarna door alle christelijke gezindten wereldwijd gebruikt, op scholen en voor missie en zending. Hij legde zich ook toe op lesmethodes voor vrijwel alle vakken van het lager onderwijs. Zo maakte hij de tekeningen bij meer dan vijftig lesmethodes, en ontwikkelde zelf een biologie- en een tekenmethode.

Maar hij deed nog meer! Hij voorzag 1.200 leesboeken van zijn illustraties, maakte stripverhalen, kleurplaten, en had een natuurrubriek, en dat alles in meerdere kranten en tijdschriften. Zo vond je zijn werk in bladen als Engelbewaarder, Okki, Taptoe, Terdege, GezinsGids en het Reformatorisch Dagblad. Nog steeds wordt het werk van hem uitgegeven en gedownload op internet.

Ondanks het feit dat hij het grootste deel van zijn leven in Pijnacker doorbracht, is hij een echte Twentenaar gebleven: bescheiden, met Twentse humor en vol van de prachtige natuur in ons mooie Twente.

De complete collectie Bijbelplaten van het Oude Testament is dus vanaf 19 februari te zien in beide kerken in Ootmarsum. In elke kerk vind je er vijftien! Dat is een unieke gelegenheid voor ons als inwoners én bezoekers van Ootmarsum. Kom dus kijken naar deze prachtige werken van Ben Horsthuis, en loop ook binnen in het Schoolmuseum om nog meer van zijn omvangrijke nalatenschap te zien.