Zondagsbrief 28 mei – Pinksteren

Voorganger:                         ds. Roelof Kloosterziel
Ouderling van dienst:         Karin Baanstra
Lector:                                  Hans van Duijn
Orgel en vleugel:                 Herman Koops

m.m.v. het Dutch Christian Choir uit Roosendaal

onder leiding van Ineke de Vries

Pastoraat

De bloemen uit deze dienst gaan naar dhr. André Smoes en naar dhr. Evert Smoes. Beide heren vierden afgelopen week hun verjaardag.

Online de kerkdienst volgen
De vieringen zijn online te volgen via de website www.pkn-ootmarsum.nl. Open de hoofdpagina en volg dan het kopje KerkTV.

Gebeden
Tijdens de viering is er altijd een Kyriegebed voor de nood in de wereld: Dichtbij of veraf en de voorbeden zijn op het persoonlijke vlak.  In het Kyriegebed worden de gebeden van de voorganger door de gemeente zingend beantwoord met respectievelijk: Kyrie Eleison, Christe Eleison en Kyrie Eleison, Amen. Dat gebeurt niet wekelijks en is ook afhankelijk van de invulling, die de voorganger aan het Kyriegebed geeft.

Na de eindzegen wordt er door de gemeente 3x het ‘Amen’ gezongen.

Collectes
Aan het einde van de viering zijn er twee collectes bij de uitgang:

  1. Collecte Protestantse kerk – Pinkster Collecte – kerk in actie ZENDING

EGYPTE

Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen.
Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!

De collectezak in de standaard in de hal is voor deze collecte bestemd.

 2.Plaatselijke Diaconie
De opbrengst van de tweede deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. De ouderling van dienst of de diaken staat na de dienst met de collectezak bij de uitgang. Mocht u nog niet in de dienst komen, dan kunt u uw bijdrage voor de plaatselijke diaconie ook altijd overmaken op: NL95 RABO 0140136088


Collectemunten
Onze kerk werkt ook met collectemunten van € 0,50 en € 1,00. Vul het gewenste bedrag in op bankrekening  NL83RABO0140104100 onder vermelding van ‘Collectemunten’. Daarna ontvangt u de munten van de heer Z. Engbers  tel.nr : 0541-293053. De munten zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Napraten onder het genot van koffie of thee en een potje jam
Na de dienst nodigen wij u als altijd uit om een kopje koffie of thee met ons te drinken in Ons Gebouw. Na- en bijpraten, een mooi moment om elkaar te ontmoeten. De potjes met de heerlijke jam van Ineke Overbosch blijven nog steeds te koop in Ons Gebouw om daarmee geld op te halen voor de restauratie van ons orgel.

Contactpersonen- en adressen
Karin Baanstra en Hanneke Spermon zijn contactpersonen voor onze gemeente en zij zijn te bereiken via telefoonnummer (Karin) 06-30535943 of (Hanneke) 06-14891130.  Zij kunnen voor dringende zaken, overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, enz. gebeld worden.
In geval dat u een hulpvraag hebt voor de diaconie dan kunt u dat laten weten via de mail: diaconieootmarsum@outlook.com

Volgende vieringen
Zondag 4 juni gaat dhr.  R. Wichers uit Vriezenveen voor in de dienst.

Taarten bakken
De dag dat  ‘heel de kerk bakt’  om geld in te zamelen voor de restauratie van het orgel wordt zaterdag 24 juni.  Iedereen die zich heeft opgegeven hieraan mee te willen werken, alvast een heel groot dank jullie wel en we gaan er een mooie actiedag van maken. Verdere informatie volgt uiteraard.

Werkzaamheden begraafplaats weer begonnen

Op de eerste zaterdag in maart zijn de vrijwilligers weer begonnen met de werkzaamheden op de Hervormde Begraafplaats aan de Molenstraat. De start was overheerlijk, want de nieuwe beheerder Hennie Wessels had zelf gebak gemaakt voor bij de koffie. De sfeer was toen al ronduit goed. De ‘oude’ beheerder Johan Arends was er ook nog even en gaf uitleg aan Hennie over het rode machientje. Tussen de motregen door werden er nog wat groepsfoto’s gemaakt. Vervolgens was het tijd om vol enthousiasme aan het werk te gaan en de begraafplaats lenteklaar te maken.

Eén keer in de 14 dagen komt deze groep vrijwilligers bij elkaar. Wie ook mee wil helpen om de begraafplaats te onderhouden kan zich melden bij Hennie Wessels, mobiel 06 41 36 37 78.

Afscheid van Johan en Johan

In de viering van zondag 19 februari (zie ook: bijzondere diensten)  namen Johan Arends en Johan Molendijk officieel afscheid. Johan Arends bekleedde 43 jaar lang de functie van beheerder van de Hervormde Begraafplaats. Johan Molendijk stopte met de administratieve werken voor wat betreft het kerkhof aan de Molenstraat. In deze viering werd door voorzitter Erik ten Hoff dankbaar teruggekeken op de inzet van deze beide mannen voor de kerk en in het bijzonder de Hervormde Begraafplaats.

“Jullie zijn in mijn ogen de draagvaders van de begraafplaats en ik weet dat jullie beiden met veel respect en op waardevolle wijze deze functies hebben bekleed.” Als dank voor al hun inzet kregen Johan en Johan een bankje dat een plek krijgt op de begraafplaats. Tevens kreeg Johan Arends een mooie fotocollage en Johan Molendijk een cadeaubon.

In deze viering trad Henriëtte Molendijk toe tot de diaconie. Zij werd niet bevestigd, maar kan binnen deze geleding toch meehelpen om de werkzaamheden binnen de Diaconie te kunnen vervullen.

 

 

Kerkenraadsvoorzitter Erik ten Hoff praatte de gemeente bij over de stand van zaken voor wat betreft het orgel. De handtekeningen om tot restaureren over te gaan zijn gezet. Flentrop verricht deze werkzaamheden en komende donderdag 23 februari wordt de eerste pijp uit het orgel gehaald en meegenomen naar Zaandam om daar gerestaureerd te worden. Het orgel krijgt, dit tot grote blijdschap van organist Herman Koops, een trompetpedaal. Het grootste werk om het monumentale orgel te restaureren zal trouwens pas plaatsvinden in 2025.
Het grootste gedeelte van de kosten komen voor rekening van de provincie Overijssel  en de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij subsidiëren deze restauratie voor het prachtige bedrag van 346.000 euro. De totale kosten bedragen circa 450.000 euro.  In de komende maanden zal de kerkenraad de gemeente verder informeren over allerlei acties, die gevoerd moeten worden om de eigen bijdrage aan deze restauratie in te vullen.

 

Al met al zorgde de viering in onze kerk voor mooie bouwstenen en heeft de gemeente op waardige wijze afscheid kunnen nemen van Johan en Johan. Hun opvolging is geregeld in de personen van Hennie Wessels en Ine Veneklaas en ook de versterking van de diaconie in de persoon van Henriëtte Molendijk is een welkome aanvulling om verder te bouwen aan onze gemeenschap.

 ‘Echt samen vieren’

Op Oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag waren er twee vieringen. Twee verschillende bijeenkomsten met als grootste gemene deler ‘Het echt samen zijn’. Op de laatste dag van het jaar genoten de gemeenteleden van koffie met een oliebol. Een paar korte verhalen en gedichten zorgden voor verbondenheid met elkaar en het samenzijn werd versterkt met het samen zingen en kijken naar het gezongen Onze Vader en liederen van Stef Bos en Remco Hakkert. Prachtig was het dat het licht aan elkaar werd doorgegeven. Na afloop werd er getoast op het voorbije jaar, maar ook op 2023 om samen kerk te mogen zijn.


Op Nieuwjaarsdag leidde dominee Roelof Kloosterziel de viering. Hij hield de aanwezige voor dat je op twee manieren naar het nieuwe jaar kunt kijken. Met de nodige zorgen en beren op de weg of met een optimistische kijk naar de toekomst. Ook deze bijeenkomst stond echt in het teken van ‘Echt Samen Zijn’.

De vieringen tijdens ‘Oud en Nieuw’ van de Protestantse Gemeente in Ootmarsum werden niet in de kerk, maar in Ons Gebouw gehouden. Dat had ook zeker te maken met het drukken van de energiekosten. Het nadeel was wel dat het niet mogelijk was om deze vieringen online te bekijken. De kerkenraad beraad zich in de volgende vergadering om daar een oplossing voor te bedenken, zodat ook eventuele vieringen in Ons Gebouw online te volgen zijn.

Onder bijzondere diensten vindt u ook dit bericht met meer foto’s van beide vieringen.

Een prachtig spontaan orgelspel

Op zaterdagmiddag werd de kerkenwacht aangenaam verrast toen er gevraagd werd werd of er even op het orgel gespeeld mocht worden.Deze organist uit Nieuwdorp in Zeeland had tijdens de Siepelmarkt op donderdag ook al achter het orgel mogen plaatsnemen en wilde voor hij naar huis ging dit nog een keer kunnen doen, nu samen met zijn broer die de registers bediende. De kerkengids heeft ervan genoten zoals zij zelf vertelde.

 

Restauratie orgel Protestantse kerk

Het begon jaren geleden met de vraag van vaste organist Herman Koops of het mogelijk was om een trompetpedaal toe te voegen aan het Berner-orgel in de Protestantse kerk. Van het één kwam het ander en het rijksmonument werd aan een nader onderzoek onderworpen door orgeladviseur Aart van Beek, die samen met Herman Koops ‘door het orgel liep’.

Restauratie van het orgel bleek nodig te zijn en de prognose van orgelbouwer Flentrop, voor wat betreft de kosten, gaat uit van een bedrag van 410.000 euro. Bij de provincie Overijssel en het Rijk (RCE) zijn subsidieaanvragen ingediend. In totaal is onder voorwaarden een bedrag van bijna 350.000 euro toegekend.

Er zit echter nog een adder onder het gras, want gelet op de voorwaarden, zoals deze nu voorliggen, moet de restauratie voor 1 december 2023 zijn afgerond. Voor orgelbouwer Flentrop is dit gezien haar planning niet mogelijk. Wij zijn dan genoodzaakt verlenging van de subsidiabele termijn aan te vragen. Dit wordt nu in gang gezet.

Daarnaast is het maar zeer de vraag of door de huidige ontwikkelingen de materiaal-  en personeelskosten niet fors omhoog gaan, zoals in de reguliere bouwwereld al te merken is. Er zijn dus nog de nodige onzekerheden, die zijn op dit moment niet zo één twee drie weg te poetsen.

Tijdens het gemeenteberaad werden aan de aanwezige leden twee belangrijke vragen gesteld:
1. Hoe belangrijk vind je het monumentale Berner-orgel?
2. Wat is het jullie waard?

Erik ten Hoff schetste een reëel beeld van de huidige financiële positie van de kerk. “Als kerkrentmeesters vinden we het niet verstandig om het resterende bedrag, de eigen bijdrage om de restauratie mogelijk te maken uit het zogeheten bronvermogen te halen”. Dat betekent dat we naar andere middelen moeten zoeken om de eigen bijdrage, dat tussen de 70.000 en 100.000 euro zal liggen bij elkaar te krijgen.

 

De kerkrentmeesters maken een voorstel voor een dekkingsplan voor fondswerving om de eigen bijdrage tot ca. € 100.000,- bijeen te krijgen.

Gedacht wordt allerlei fondsen aan te schrijven, maar ook de gemeente zal haar steentje bij kunnen dragen in de vorm van “acties en giften.”

De aanwezige gemeenteleden waren het unaniem eens dat het monumentale Berner-orgel zeer belangrijk is voor onze gemeente en dat we er samen alles aan willen doen om de restauratie financieel mogelijk te maken.

Er is afgesproken dat ook alle gemeenteleden goed nadenken welke mogelijkheden zij zien om samen de middelen bijeen te brengen. Over twee maanden zal opnieuw een gemeenteberaad plaatsvinden om te kijken welke ideeën er leven en hoe we verder kunnen gaan.

De kerkrentmeesters zullen dan mogelijk meer weten of verlening van de subsidiabele termijn kan worden toegekend, zodat de restauratie eventueel in 2024 door Flentrop kan worden afgerond.

Het gemeenteberaad verliep in een prettige sfeer en de neuzen stonden allemaal dezelfde kant op. Samen de schouders eronder.