Taartenactie voor restauratie orgel smaakt naar meer

Vele taarten werden gebakken en op zaterdag 24 juni naar Ons Gebouw gebracht. Deze taartenactie leverde maar liefst 775,00 euro op en smaakt dus naar meer.

Niet alleen vanwege de opbrengst, maar ook door de vele positieve reacties van taartenbakkers en taarteneters. Stuk voor stuk wilden zij zich inzetten en toonden ze waardering om op deze wijze geld in te zamelen voor de restauratie van het orgel.

 

In de voetsporen van Maarten Luther

Een vierdaagse reis voor wie geïnteresseerd is in zijn leven en denken

 Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg als een aanklacht tegen de rol en de positie van de kerk in zijn tijd. Hoewel Luther in het begin niet aanstuurde op een breuk met de kerk, wordt dit wel gezien als het begin van de reformatie en het ontstaan de van de protestantse kerken.

De Protestantse Gemeente Tubbergen is van plan om van 23 oktober t/m 26 oktober een reis in de voetsporen van Luther te maken. We zullen verschillende plaatsen aandoen waar Luther geleefd en gewerkt heeft. Naast de aanmeldingen uit de eigen gemeente willen we ook graag ruimte bieden aan andere geïnteresseerden om mee te gaan op reis.

De eerste dag zullen we Eisenach en de Wartburg bezoeken. We overnachten in Erfurt. De tweede dag zullen we in deze prachtige stad verblijven. Aan het einde van de dag zetten we koers richting Leipzig, waar we de derde dag zullen doorbrengen. Uiteraard gaan we niet naar huis, voordat we op de laatste dag Wittenberg bezocht hebben.

De rondleiding in Leipzig wordt verzorgd door groepsleden, in de andere plaatsten zijn er deskundige gidsen. We hebben de beschikking over quietvox oortjes tijdens de gidsdiensten.

Enige informatie:

Datum: van 23 t/m 26 oktober. (Vertrek en aankomst in Tubbergen)

Vervoer: Luxe touringcar (voorzien van airconditioning en toilet) met ervaren chauffeur.

(Ter Beek Reizen)

Kosten: ca. € 600,00 (inclusief diner op de eerste avond, en driemaal ontbijt)

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni! Voor deelnemers is er op 5 juli (19.30 uur) een bijeenkomst gepland om praktische en inhoudelijke zaken te bespreken.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Hilde Luft – Feijer:

06 – 15 20 08 72 of hildefeijer@gmail.com

Werkzaamheden begraafplaats weer begonnen

Op de eerste zaterdag in maart zijn de vrijwilligers weer begonnen met de werkzaamheden op de Hervormde Begraafplaats aan de Molenstraat. De start was overheerlijk, want de nieuwe beheerder Hennie Wessels had zelf gebak gemaakt voor bij de koffie. De sfeer was toen al ronduit goed. De ‘oude’ beheerder Johan Arends was er ook nog even en gaf uitleg aan Hennie over het rode machientje. Tussen de motregen door werden er nog wat groepsfoto’s gemaakt. Vervolgens was het tijd om vol enthousiasme aan het werk te gaan en de begraafplaats lenteklaar te maken.

Eén keer in de 14 dagen komt deze groep vrijwilligers bij elkaar. Wie ook mee wil helpen om de begraafplaats te onderhouden kan zich melden bij Hennie Wessels, mobiel 06 41 36 37 78.

Afscheid van Johan en Johan

In de viering van zondag 19 februari (zie ook: bijzondere diensten)  namen Johan Arends en Johan Molendijk officieel afscheid. Johan Arends bekleedde 43 jaar lang de functie van beheerder van de Hervormde Begraafplaats. Johan Molendijk stopte met de administratieve werken voor wat betreft het kerkhof aan de Molenstraat. In deze viering werd door voorzitter Erik ten Hoff dankbaar teruggekeken op de inzet van deze beide mannen voor de kerk en in het bijzonder de Hervormde Begraafplaats.

“Jullie zijn in mijn ogen de draagvaders van de begraafplaats en ik weet dat jullie beiden met veel respect en op waardevolle wijze deze functies hebben bekleed.” Als dank voor al hun inzet kregen Johan en Johan een bankje dat een plek krijgt op de begraafplaats. Tevens kreeg Johan Arends een mooie fotocollage en Johan Molendijk een cadeaubon.

In deze viering trad Henriëtte Molendijk toe tot de diaconie. Zij werd niet bevestigd, maar kan binnen deze geleding toch meehelpen om de werkzaamheden binnen de Diaconie te kunnen vervullen.

 

 

Kerkenraadsvoorzitter Erik ten Hoff praatte de gemeente bij over de stand van zaken voor wat betreft het orgel. De handtekeningen om tot restaureren over te gaan zijn gezet. Flentrop verricht deze werkzaamheden en komende donderdag 23 februari wordt de eerste pijp uit het orgel gehaald en meegenomen naar Zaandam om daar gerestaureerd te worden. Het orgel krijgt, dit tot grote blijdschap van organist Herman Koops, een trompetpedaal. Het grootste werk om het monumentale orgel te restaureren zal trouwens pas plaatsvinden in 2025.
Het grootste gedeelte van de kosten komen voor rekening van de provincie Overijssel  en de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij subsidiëren deze restauratie voor het prachtige bedrag van 346.000 euro. De totale kosten bedragen circa 450.000 euro.  In de komende maanden zal de kerkenraad de gemeente verder informeren over allerlei acties, die gevoerd moeten worden om de eigen bijdrage aan deze restauratie in te vullen.

 

Al met al zorgde de viering in onze kerk voor mooie bouwstenen en heeft de gemeente op waardige wijze afscheid kunnen nemen van Johan en Johan. Hun opvolging is geregeld in de personen van Hennie Wessels en Ine Veneklaas en ook de versterking van de diaconie in de persoon van Henriëtte Molendijk is een welkome aanvulling om verder te bouwen aan onze gemeenschap.

 ‘Echt samen vieren’

Op Oudejaarsavond en op Nieuwjaarsdag waren er twee vieringen. Twee verschillende bijeenkomsten met als grootste gemene deler ‘Het echt samen zijn’. Op de laatste dag van het jaar genoten de gemeenteleden van koffie met een oliebol. Een paar korte verhalen en gedichten zorgden voor verbondenheid met elkaar en het samenzijn werd versterkt met het samen zingen en kijken naar het gezongen Onze Vader en liederen van Stef Bos en Remco Hakkert. Prachtig was het dat het licht aan elkaar werd doorgegeven. Na afloop werd er getoast op het voorbije jaar, maar ook op 2023 om samen kerk te mogen zijn.


Op Nieuwjaarsdag leidde dominee Roelof Kloosterziel de viering. Hij hield de aanwezige voor dat je op twee manieren naar het nieuwe jaar kunt kijken. Met de nodige zorgen en beren op de weg of met een optimistische kijk naar de toekomst. Ook deze bijeenkomst stond echt in het teken van ‘Echt Samen Zijn’.

De vieringen tijdens ‘Oud en Nieuw’ van de Protestantse Gemeente in Ootmarsum werden niet in de kerk, maar in Ons Gebouw gehouden. Dat had ook zeker te maken met het drukken van de energiekosten. Het nadeel was wel dat het niet mogelijk was om deze vieringen online te bekijken. De kerkenraad beraad zich in de volgende vergadering om daar een oplossing voor te bedenken, zodat ook eventuele vieringen in Ons Gebouw online te volgen zijn.

Onder bijzondere diensten vindt u ook dit bericht met meer foto’s van beide vieringen.

Een prachtig spontaan orgelspel

Op zaterdagmiddag werd de kerkenwacht aangenaam verrast toen er gevraagd werd werd of er even op het orgel gespeeld mocht worden.Deze organist uit Nieuwdorp in Zeeland had tijdens de Siepelmarkt op donderdag ook al achter het orgel mogen plaatsnemen en wilde voor hij naar huis ging dit nog een keer kunnen doen, nu samen met zijn broer die de registers bediende. De kerkengids heeft ervan genoten zoals zij zelf vertelde.

 

Restauratie orgel Protestantse kerk

Het begon jaren geleden met de vraag van vaste organist Herman Koops of het mogelijk was om een trompetpedaal toe te voegen aan het Berner-orgel in de Protestantse kerk. Van het één kwam het ander en het rijksmonument werd aan een nader onderzoek onderworpen door orgeladviseur Aart van Beek, die samen met Herman Koops ‘door het orgel liep’.

Restauratie van het orgel bleek nodig te zijn en de prognose van orgelbouwer Flentrop, voor wat betreft de kosten, gaat uit van een bedrag van 410.000 euro. Bij de provincie Overijssel en het Rijk (RCE) zijn subsidieaanvragen ingediend. In totaal is onder voorwaarden een bedrag van bijna 350.000 euro toegekend.

Er zit echter nog een adder onder het gras, want gelet op de voorwaarden, zoals deze nu voorliggen, moet de restauratie voor 1 december 2023 zijn afgerond. Voor orgelbouwer Flentrop is dit gezien haar planning niet mogelijk. Wij zijn dan genoodzaakt verlenging van de subsidiabele termijn aan te vragen. Dit wordt nu in gang gezet.

Daarnaast is het maar zeer de vraag of door de huidige ontwikkelingen de materiaal-  en personeelskosten niet fors omhoog gaan, zoals in de reguliere bouwwereld al te merken is. Er zijn dus nog de nodige onzekerheden, die zijn op dit moment niet zo één twee drie weg te poetsen.

Tijdens het gemeenteberaad werden aan de aanwezige leden twee belangrijke vragen gesteld:
1. Hoe belangrijk vind je het monumentale Berner-orgel?
2. Wat is het jullie waard?

Erik ten Hoff schetste een reëel beeld van de huidige financiële positie van de kerk. “Als kerkrentmeesters vinden we het niet verstandig om het resterende bedrag, de eigen bijdrage om de restauratie mogelijk te maken uit het zogeheten bronvermogen te halen”. Dat betekent dat we naar andere middelen moeten zoeken om de eigen bijdrage, dat tussen de 70.000 en 100.000 euro zal liggen bij elkaar te krijgen.

 

De kerkrentmeesters maken een voorstel voor een dekkingsplan voor fondswerving om de eigen bijdrage tot ca. € 100.000,- bijeen te krijgen.

Gedacht wordt allerlei fondsen aan te schrijven, maar ook de gemeente zal haar steentje bij kunnen dragen in de vorm van “acties en giften.”

De aanwezige gemeenteleden waren het unaniem eens dat het monumentale Berner-orgel zeer belangrijk is voor onze gemeente en dat we er samen alles aan willen doen om de restauratie financieel mogelijk te maken.

Er is afgesproken dat ook alle gemeenteleden goed nadenken welke mogelijkheden zij zien om samen de middelen bijeen te brengen. Over twee maanden zal opnieuw een gemeenteberaad plaatsvinden om te kijken welke ideeën er leven en hoe we verder kunnen gaan.

De kerkrentmeesters zullen dan mogelijk meer weten of verlening van de subsidiabele termijn kan worden toegekend, zodat de restauratie eventueel in 2024 door Flentrop kan worden afgerond.

Het gemeenteberaad verliep in een prettige sfeer en de neuzen stonden allemaal dezelfde kant op. Samen de schouders eronder.